TÜRKİYE’ DE AKARSU ve BARAJLAR

 

1. AKARSU

 

    Yağmur olarak yeryüzüne düşen su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak, atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur. Geri kalanı da toprağın altına sızar. Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır. Hiç yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır. Eriyen kar ve buzullar da akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar.

    

    Böylece oluşa dereler birleşerek ırmak denen büyük akarsuları oluşturur. Bir akarsuya çığırı (yolu) boyunca katılan bu dere ve çaylara da o akarsuyun kolları denir. Bir akarsu ve kollarının beslendiği, daha doğrusu sularını topladığı alan o akarsuyun akaçlama havzası ya da kısaca havzasıdır. Aynı uzunluktaki iki ırmaktan birinin havzası çok geniş, öbürününki daha dar olabilir.

 

    Eskiçağlardan bu yana insanlara içme suyu sağlayan ve balık gibi değerli bir besin sunan akarsular, sonradan tekne yapımının öğrenilmesiyle ucuz ve kolay bir ulaşım yolu olmuştur. Nil ve Ren ırmakları yüzyıllardır ticaretin ana damarlarıdır. Özellikle dağlık yörelerdeki akarsu vadileri karayolları ve demiryolları için en elverişli geçitlerdir. Ayrıca akarsular, geçtikleri yerlerde kayaları oyarak değerli maden damarlarının ve yataklarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla zenginleşen taşkın ovaları verimli tarım alanlarıdır. Üstelik hem ekinleri sulamak, hem de elektrik enerjisi üretmek için çoğu kez barajlar yardımıyla akarsulardan yararlanılır.

 

2. BARAJ

 

    Akışını denetim altına almak amacıyla bir akarsuyun önüne yapılan sete baraj denir. Barajların sulama, taşkınları önleme, kentlere su sağlama, elektrik üretme gibi çok çeşitli yararları vardır.

 

    Yeri doğru seçilmiş bir baraj, ırmağın geçtiği bütün bölgeyi geliştirebilir. Barajın ardında yeterli su toplanınca geniş alanlar sulanarak verimli hale getirilebilir. Irmağın suyunun çok fazla olduğu dönemlerde, baraj gölünde su tutularak, ırmağın aşağı kesimlerinde düzenli bir akış sağlanır, taşkınlar önlenir ve zamanla bataklıklar kurutulur. Daha binlerce yıl önce Mısır’ da Nil ırmağı ve Babil’ de Dicle ırmağı boyunca sulama amaçlı barajlar yapılmıştı.

    

    Elektrik enerjisi üretiminde de barajlardan yararlanılır. Aşağı akabileceği yüksek bir yerde toplanmış olan su bir enerji kaynağıdır. Yüksekten aşağı akan su, bir su çarkını ya da onun günümüzdeki gelişmiş türü olan bir su türbinini döndürmek için kullanılır. Su türbinine bağlı olan bir üreteç (jeneratör) aracılığıyla elektrik elde edilir.

 

    Barajların bir başka yararı, ırmağın barajın gerisinde kalan kesimlerinin derinleşmesi ve dolayısıyla ırmağın yukarı çığırında akışın yavaşlamasıdır. Artan derinlik ve daha yavaş akış, ırmağın daha önce ulaşıma elverişli olmayan kimi yerlerinde ulaşım olanağı sağlar. Ayrıca, baraj gölleri balık yetiştirmek için de kullanılabilir.

3. TÜRKİYE’ DEKİ AKARSULAR

 

    Türkiye’ nin coğrafi konumu, çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık bir akarsu ağı yaratır. Kıyıya paralele uzanan sıradağların denize bakan yüzlerinde hızlı akışlı, kısa boylu çok sayıda akarsu görülür. Büyük akarsular ise, bu dağları enine yararak, yer yer vadilerini iyice derinleştirip genişleterek uzanırlar. Bu büyük akarsular, iç bölgelerde geniş alanların sularını toplarlar. Batıda Ege Denizi’ ne doğru akan ırmaklar ise, denize dik uzanan dağlar arasında açtıkları vadilerde akarlar. Denize çıkışı bulunmayan (kapalı) havzalar, ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/7′ sini kaplar. Tuz Gölü, Van Gölü, Akdeniz Göller Bölgesi (Beyşehir, Eğridir, Burdur) kapalı havzaların başlıca su birikme yerleridir. Orta Anadolu’ da denize açılmayan akarsular, Tuz Gölü dışında da göller, bataklıklar, sazlıklar oluşturur. Batı Toroslar üstünde yer alan Göller Bölgesi ise, kalkerli taban nedeni ile aslında geniş bir yer altı akarsu ağı içinde kalır. Akdeniz kıyı dağlarında fışkıran Düden’ de olduğu gibi bu sular çeşitli çıkış noktaları bulur. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sularının önemli bölümü Fırat, Dicle ve kolları tarafından Basra Körfezi’ ne taşınır. Ancak en doğuda Aras ve daha sonra Kura’ yı oluşturacak küçük akarsular Hazar Denizi’ ne açılır. Karadeniz’ e dökülen Kızılırmak, ülke sınırları içinde en uzun akarsudur. Çoruh, Yeşilırmak ve Sakarya da Karadeniz’ e açılır. Susurluk Çayı, Marmara Denizi’ ne dökülen en önemli akarsudur. Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Ege Denizi’ ne dökülür. Ayrıca Yunanistan sınırını çizen Meriç, Trakya bölümünün başlıca akarsu ağını oluşturan Ergene’ yi de alarak Ege Denizi’ ne açılır. Göksü, Seyhan ve Ceyhan, Akdeniz’ e dökülen en önemli ırmaklardır. Öte yandan, Suriye’ den gelen Asi (Orontas), ülke içinde 97 km.’ lik bir yay çizerek sularını Akdeniz’ e boşaltır. Türkiye’nin ırmakları, mevsimlere göre değişen, düzensiz akışlıdır. Ya kuraklığının yarattığı cılızlaşma, ilkbaharda, yerini eriyen karlar ve yağan yağmurların yarattığı gür akışa bırakır. Doğu Karadeniz Bölgesi hemen hemen her mevsim yağışlı geçtiği için, bu bölge ırmaklarında önemli bir su azalması görülmez. Ama dik akarsu yatakları, burada da, akışı düzensiz kılar. Doğu Anadolu’ da yüksek, dar ve derin vadiler boyunca akan ırmakların suyu kışın azalır. Yine de eriyen karlar sürekli ve bol bir akış sağlar.

 

3.1. AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR

 

    3.1.1. SEYHAN

 

    Zamantı Suyu ile Göksü Irmağı’ nın Adana il sınırları içinde, Dezmir Dağı yakınlarında birleşmesiyle oluşur. Güneye doğru akarak Toros Dağları’ nı aşar ve Adana Ovası’ na çıkar. Burada sağdan en önemli kolu Çakıt Suyu’ nu alır. Ovada menderesler çizdikten sonra Tarsus Çayı ağzının 3 kilometre doğusunda Deli Burun adı verilen bir çıkıntı oluşturarak Akdeniz’ e dökülür. Uzunluğu 560 km.’ dir.

 

    3.1.2 CEYHAN

 

    Söğütlü ve Hurma Çayları’ nın birleşmesi ile oluşur. Göksun Çayı’ nı aldıktan sonra Berit ve Engizek Dağları arasındaki dar ve ormanlık boğazlardan geçip, Maraş Dağı’ nın batı uzuna yönelir ve buralarda en önemli kolu olan Aksu ‘ yu alır. Amanos Dağları’ nın batısından geçerek güneye iner, sonra Bahçe’ den gelen Bulanık Suyu’ nu alır ve Çukurova’ ya çıktıktan sonra bir çok menderes çizerek, Doğu yönünde Yumurtalık (Aya) Limanı’ nın önündeki deltayı oluşturup denize dökülür. Uzunluğu 509 km’ dir.

    3.1.3. ASİ IRMAĞI

 

    Suriye’ den doğup Türkiye’ de Akdeniz’ e dökülen 380 km uzunluğundaki ırmağın 92 km.’ si Türkiye topraklarında akar. Suriye’ de, Lübnan ve Antilübnan Dağları arasından doğar. Bir süre Türkiye-Suriye sınırını çizdikten sonra Amanos ve Kas Dağları arasından geçip Amik Ovası ‘ nı sulayarak Samandağı önünde Akdeniz’ e dökülür. Kışın ve ilkbaharda en yüksek debiye ulaşan suları yazın azalır.

 

    3.1.4. MANAVGAT ÇAYI

 

    Batı Toroslar’ ın güney yamaçlarından doğar (Akdağlar). Güneye doğru ormanlık bir alan içind akar. Manavgat’ ın 3 km. kadar kuzeyinde ünlü Manavgat Çağlayanı’ nı oluşturur. Manavgat Çağlayanı’ ndan sonra çayın suları hızını yitirerek Antalya Körfezi’ ne dökülür. Uzunluğu 93 km.’ dir. Ülkemizin debisi en düzenli olan akarsuları arasındadır. Üzerinde kurulan Oymapınar Barajı, 1980 de işletmeye açıldı.

 

    3.1.5. DALAMAN ÇAYI

 

    Teke yöresini batısında Yeşilgöl Dağı’ ndan doğar, Horzam adı ile kuzeye akarak Acıpayan Ovası’ na girer. Kireniş Suyu adıyla güneybatıya kıvrılarak Dalaman Ovası’ na iner ve Akdeniz’ e dökülür. Uzunluğu 229 km.’ dir.

 

    3.1.6. AKSU ÇAYI

 

    Eğridir Gölü’ nden doğar. Antalya’nın 18 km doğusunda Aksu bucağından geçerek Akdeniz’ e dökülür. Uzunluğu 136 km.’ dir. Yer altı suları ile beslenir. Yıl boyu suları boldur.

 

    3.1.7. GÖKSU

 

    Toroslar’ da Kartal Dağı’ ndan doğarak, Taşeli Yaylası’ ndan geçip Silifke yakınında Akdeniz’ e dökülen Göksu Irmağı’ nın uzunluğu 308 km.’ dir.

 

 

    3.2. MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR

 

    3.2.1. SUSURLUK ÇAYI

 

    Simav kasabasının güneyinde Şaphane Dağı’nın Kalaycıkırı Tepesi’nden doğar. Simav Ovası’ndan ve aynı adı taşıyan gölden geçer. Dağlar arasında daralıp genişleyen bir vadiden geçtikten sonra Sındırgı yakınında kuzeye yönelen akarsu, buraya dek Simav Çayı adını taşır. Balıkesir Ovası’nın doğusundan geçerek Susurluk Ovası’ na iner. Karacabey Ovası ve Güney Marmara Dağları arasındaki Karacabey Boğazı’ ndan geçerek Tirilya ve Ballıkaya açıklarında Marmara Denizi’ ne dökülür. Bu kesimi küçük tonajlı gemilerin ulaşımına olanaklıdır. Uzunluğu 321 km. olan Susurluk Çayı’ nın en önemli kolları, Kocaçay ve Kirmasti Suyu’ dur. Yazın ırmağın suları azalarak derinliği 25 cm ye’ düşer.

    3.2.2. GÖNEN ÇAYI

 

    Kazdağı eteklerinden doğan Gönen Çayı, Bakırçay, Kazak ve Akkayası çaylarını aldıktan sonra büyür ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda dar boğazlar içinde akarak Gönen Ovası’ na iner. Burada alüvyonlar içerisinde kıvrımlar yapan ırmak, batıdan Kocadere’ yi, doğudan Çakıroba Çayı’ nı alarak Misakça’ nın batısında Marmara Denizi’ ne dökülür. Uzunluğu 134 km. olan bu çayın rejimi oldukça düzensizdir.

 

    3.2.3. ERGENE IRMAĞI

 

    Meriç ırmağının kollarından biridir. Uzunluğu 281 km. olan Ergene, Istıranca Dağları’ nda Karatepe’ nin eteklerinden doğar. Muratlı kasabasının aşağısında Çorlu Suyu ile birleşir. Alpullu, Pehlivanköy ve Uzunköprü’ nün önünden geçtikten sonra İpsala’ nın kuzeyinde Meriç’ e karışır.

 

3.3. EGE BÖLGESİ’ DE Kİ AKARSULAR

 

    3.3.1. GEDİZ IRMAĞI

 

    Uzunluğu 350 km. , akaçlama havzası 17 500km2′ dir. Murat Dağı’ nın batı ve kuzey yamaçlarından inen derelerin, Şaphane Dağı’ ndan inen akarsularla bileşmesi ile oluşur. Dalgalı yaylalar içinde önce güneybatı sonra batı yönünde akar. Kunduzlu, Selende, Deliinis ve Demrek çaylarını, Kula kesiminden gelen suları aldıktan sonra güneye döner. Salihli yakınlarında dar bir boğazdan geçerek Gediz Ovası’ na iner. Ovayı geçerken de Alaşehir ve Kum Çaylarını alan Gediz, Manisa ve Menemen önünden bir delta ovasına çıkar. İzmir Körfezi’ nin kuzeyinde Foça ile Çamaltı tuzlası arasından denize dökülür. Taşıdığı alüvyonlarla İzmir Körfezi’ nin ağzını tıkama tehlikesini doğuran Gediz Irmağı’ nın ağzı, 1886′ da batıya çevrilerek bugünkü yatağına oturtuldu.

 

    3.3.2. BÜYÜK MENDERES IRMAĞI

 

    Eski adı Maiandros olan Büyük Menderes, Banaz Çayı ve Küfi Suyu’ nun kollarının birleşmesi ile oluşur. Sarayköy önünde ovaya çıkarak, Denizli önünden geçip Çürüksu’ yla birleşir ve batıya doğru yönelir. Nazilli, Aydın, Söke kentlerinin önünden geçer, güneybatıya dönüp Ege Denizi’ ne dökülür. Uzunluğu 450 km., havzası 24 250 km2‘ dir. Büyük Menderes Menteşe yöresinden gelen Vandolas Çayı, Akçay ve Çine Suyu ile birleşip alüvyonlarıyla Söke’ ye dek uzanan bir ovayı doldurur.

 

3.3.3. KÜÇÜK MENDERES IRMAĞI

 

    Bozdağı’ ndan doğan akarsu, birleşen küçük kollarla büyüyerek güneye doğru iner. Beyder kasabası yakınlarında, Boz ve Aydın Dağları’ nın birbirinden giderek açılan ve alçalan tepeleri arasındaki geniş havzasında batıya doğru akar. Torbalı yakınlarında güneye dönen akarsu, Selçuk önünde Ege Denizi’ ne delta yaparak dökülür. Uzunluğu 175 km.’ dir. Irmak kışın kabarır ve sağnak yağışlar olduğunda, özellikle delta alanı üzerinde yatağından taşarak geçici bataklıklar oluşturur. Yazın ise, suları çok azdır. Getirdiği alüvyonlar tarihi Efes kentinin kıyıdan uzaklaşmasına neden olmuştur.

 

    3.3.4. BAKIRÇAY

 

    Gelenbe kuzeyinde Ömer Dağı’ ndan doğar; Kırkağaç Ovası’ nı, Soma’ yı ve Bergama Ovası’ nı geçerek Çandarlı Körfezi’ nin kuzeyinde Ege Denizi’ ne dökülür. Uzunluğu 129 km.’ dir.

 

3.4. İÇANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR

 

    3.4.1. PORSUK ÇAYI

 

    Sakarya Irmağı’ nın en uzun kolu olan akarsuyun uzunluğu 448 km.’ dir. Kütahya’ da Dumlupınar’ ın güneyinde Ahır Dağı’ nın yamaçlarından doğan Bayatçık Deresi, Altıntaş ovasında Kızıltaş Suyu ile birleşerek Porsuk adını alır. Kuzeye doğru akan Porsuk Çayı Kütahya Ovası’ nın doğusundan geçtikten sonra, kuzeydoğuya dönerek Eskişehir’ e girer, Eskişehir doğu-batı doğrultusunda akışını sürdüren Porsuk, Ankara il sınırını geçtikten hemen sonra Sakarya Irmağı’ na dökülür. En önemli kolu Felent Çayı olan Porsuk üzerinde aynı adı taşıyan iki baraj kuruludur.

 

    3.4.2. DELİCE IRMAĞI

 

    Kızılırmak’ ın kolu olup uzunluğu 426 km.’ dir. Yukarı Kızılırmak bölümünde Akdağ’ ın batı eteklerinden doğan derelerin birleşmesi ile Boğazlıyan Suyu adı altında ortaya çıkar. Şefaatlı İlçesi yakınında Kanak Çayı’ nı, Fazıl Çelikli yöresinde Bozok (Yozgat) Çayı’ nı, Kılıçözü, İnandık, Acısı derelerini alır. Kuzeye yöneldikten sonra Budaközü Çayı’ nı alır. Kızılımak’ a karışır. Az engebeli yerlerden, geniş bir vadi tabanına akar. Yaz sonunda suları iyice azalır.

 

3.5. KARADENİZ BÖLGESİ’ NDE Kİ AKARSULAR

 

    3.5.1. KIZILIRMAK

 

    Adını akarsu yatağının tabanında bulunan, 3. zaman ortalarında çökelmiş Kırmızı renkteki kumlu-killi tortudan alır. Sivas’ ın Zara ilçesinin doğusundaki Kızıl ve Dumanlı Dağları’ ndan kaynaklanır. Batıya doğru akarak İmranlı ve Zara önünden geçer. Hafik yönünde güneybatıya yönelir. Sivas’ ın 2 km. güneyinde soldan Tecer Suyu’ nu, sağdan Kanlıırmak’ ı alır. Daha sonra güneybatıya doğru akışını sürdüren Kızılırmak, Kaseri’ nin 30 km. güneyinden geçer ve soldan Karasu’ yu alır. Avanos önünde en güney noktasına varan ırmak, doğrultu değiştirir; önce batıya, Gülşehir önünde de kuzeye yönelir. Kırşehir’ in 17 km. güneyinden geçip kuzeye doğru akar. Bu bölgedeki darboğazlarda ırmak üzerinde iki büyük baraj kuruludur: Hirfanlı ve Kesikköprü barajlarından sonra güney-kuzey doğrultusunda Kalecik önlerinde kuzeydoğuya akar. Çankırı’ nın güneydoğusunda, soldan Acısu ile, sağdan en uzun kolu olan Delice ırmakla bileşir. Kuzey Anadolu dağları arasından geçip Tosya Ovası’ ndan gelen Devrek Çayı’ nı aldıktan sonra set bir kıvrımla kuzeydoğuya döner ve Gökırmak’ la birleşir. Hemen sonra keskin bir dirsekle önce güneydoğu, sonra kuzeydoğu doğrultusunda bir yaya çizen ırmak ormanlık dar boğazlardan geçer. Bafra önünde büyük bir delta ovası oluşturur ve tek bir kol halinde Bafra Burnu’ ndan Karadeniz’ e dökülür. Akışı oldukça düzensiz olan ve havza alanı 78 180 km2′, uzunluğu 1335 km.’ yi bulan Kızılırmak’ ın suları yazın alçalarak Ağustos’ ta en düşük düzeye iner. Şubat ayından sonra sürekli yükselen su düzeyi Nisan ayında en yüksek noktasına ulaşır.

 

3.5.2. YEŞİLIRMAK

 

    Sivas’ ta Kösedağ’ ın 2801 m. Yükseltili batı yamaçlarından kaynaklanan Tozanlı (Yeşilırmak), Tokat Dağları’ ndan doğan Çekerek ve Gümüşhane’ den doğan Kelkit Irmağı’ nın birleşmesi ile oluşur. Havzası 36114 km2′ dir. Tozanlı Çayı, Sivas ve Tokat illerinde aktıktan sonra, bir süre Tokat-Amasya il sınırını çizer. Önce Çekerek sonra Kelkit Irmağı ile birleşir. Samsun topraklarına girmeden önce Canik Dağları’ nda küçük ovalar ve darboğazların yer aldığı ormanlık bir bölgeden geçer. Buradan sonra Çarşamba Ovası’ na ulaşır ve Samsun il sınırları içinde kuzeye doğru akarak geniş bir delta oluşturur. Irmak, Çarşamba ilçesini ikiye bölerek ovanın kuzeydoğu ucundaki Civa Burnu’ ndan Karadeniz’ e dökülür. Irmağın kıyıda oluşturduğu alüvyon deltasının alanı yaklaşık 1000km2‘ dir. Yeşilırmak havzası kuzeyde Karadeniz ve Çoruh, güneyde Fırat ve Kızılırmak, batıda Kzılırmak havzaları ile çevriliridir. Düzensiz akış, zaman zaman taşkınlara ve tarım alanlarının zarar görmesine yol açar. Havzada genellikle tütün ve şekerpancarı tarımı yapılır. Orta Yeşilırmak havzasında 3 büyük vadi vardır. Bu vadiler Karadeniz’ e doğru gidildikçe genişler ve Yeşilırmak Platosu’ nun oluşturur. Platonun doğu ve güneyi yüksek dağlarla çevrilidir. Yeşilırmak’ ın uzunluğu 519 km.’ dir.

 

    3.5.3. SAKARYA IRMAĞI

 

    Afyonkarahisar’ ın kuzeydoğusunda Emirdağ ve Beydağların eteklerinde küçük dereler ve Sakaryabaşı pınarı denen gür akışlı kaynak bölgesinden doğar. Önce kuzeye doğru akarak İç Anadolu Bölgesi’ ne girdikten sonra asıl vadisine iner ve doğuya doğru ilerlemeye başlar. Arayit Dağı’ nı güney ve doğudan çevreleyerek kuzeye döner. Bu akış yönünde sol taraftan en uzun kolu Porsuk, sağ taraftan Ankara ve Kırmir çaylarını alan Sakarya, Sündiken Dağları’ nı doğu ve kuzeyden çevreleyerek batıya döner. Batıya dönme yerinde kurulan Sarıyar Baraj’ ı, gerisinde 48 km2‘lik bir yapay göl oluştururken göl alanının az ilerisinde daha küçük ölçekli Gökçekaya baraj gölü başlar. Bilecik yakınlarında kuzeye döner. Bu yönde sağdan Göynük, soldan Göksu’ yu alıp Geyve Boğazı’ na girer. Buradan Adapazarı ovasına açılan ırmak, Sapanca Gölü’ nün fazla suyunu da alarak Karadenize’ e dökülür. Özellikle ilkbaharda çok bol su taşıyan Sakarya ırmağının 58 000 km2‘ lik bir su toplama alanı 824 km.’ lik uzunluğu vardır.

 

3.5.4. ÇORUH IRMAĞI

 

    Mescit dağ kütlesinin batı yamaçlarından doğup, önce güneybatı yönünde akar. Bayburt yakınlarında kuzeye doğru yönelir. Hart Ovası’ nda Pulur Suyu’ nu aldıktan sonra, birden doğuya döner; Çoruh dağları arasında daralıp genişleyen oluk biçimindeki vadiden akarak kuzeydoğuya yönelir. Oltu Çayı’ nın Tortum Suyu’ nu, Artvin yakınlarında Berta-Şavşat Suyu’ nu aldıktan sonra kuzeybatıya döner ve Muratlı yakınlarında Gürcistan’ a geçer. Kimi kesimler ulaşıma elverişli ırmağın Türkiye sınırları içerisindeki uzunluğu 450 km. dolayındadır.

 

3.6. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’ NDEKİ AKARSULAR

 

    3.6.1. ARAS IRMAĞI

 

    Bingöl Dağı’ ndan doğar. Erzurum-Kars yaylasının güneydoğusundan geçerek, doğuya yönelir. Soldan aldığı Arpaçayı ile sınır çizerek Hazar denizi’ ne dökülür. Aras’ ın suyu ilkbaharda en yüksek seviyesine ulaşır, yaz sonunda alçalır. Erzurum’ un güneyindeki Karagöl, Nalbant, Palandöken, Yıldırım, Sakaltutan gibi dağlardan aldığı kollarla büyüyen Aras, Iğdır Ovası’ nda Abaran, Zengi, Zengimar, Vadi, Nahcivan, Karasu gii çay ve ırmaklarla beslenir. Aras Irmağı’ nın Türkiye toprakları içinde uzunluğu 548 km. bütün uzunluğu ise 1059 km.’ dir.

 

    3.6.2. KARASU

 

    Murat Suyu ile birlikte Fırat’ ı oluşturan ırmağın uzunluğu 160 km.’ dir. Erzurum Ovası’ nın kuzeydoğusundaki Dumlu Dağı’ ndan doğar, batıya doğru akarak Gürcü Boğazı’ ndan geçip Erzurum Ovası’ na iner. Ovanın batısında Serçene Deresi’ ni aldıktan sonra Aşkale Boğazı’ ndan Erzincan İl sınırına girer. Önce güneye sonra güneybatıya yönelerek Tercan düzlüklerini aşar. Tercan ilçesinin güneybatısında Tuzla Suyu’ nu alır. Ardından batıya doğru akışını sürdürerek, Erzincan’ı baştan başa kat eder. Munzur Dağları’ nın kuzeybatısından set bir dirsekle güneye döner. Keban’ ın 12 km. kuzeyinde Murat Suyu ile birleşerek Fırat’ ı oluşturur.

 

    3.6.3. MURAT SUYU

 

    Karasu ile birlikte Fırat Irmağı’ nın oluşturan akarsu 722 km’ dir. Van Gölü’ nün kuzeyinde Aladağ’ dan doğar. Bingöl Dağları’ ndan inen Hınıs Suyu’ nun Nemrut Dağları’ ndan inen Karasu’ yun, Bingöl il topraklarında Gönük Çayı’ nın, Elazığ topraklarında Harinket Suyu ve Munzur-Peri sularını aldıktan sonra Keban Baraj Gölü’ ne dökülür.

 

3.6.4. BOTAN ÇAYI (ULUÇAY)

 

    Hakkari’ nin kuzeyindeki dağlık kesimlerden kaynaklanır. Siirt’ in güneybatısında Bitlis Çayı ile birleşir. Bu kesimlerde Buhtan Çayı ile de bilinen Botan Çayı güneye doğru yönelip Til yakınlarında Dicle Irmağı’ na karışır. Uzunluğu 268 km.’ dir.

 

 

 

3.7. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’ NDEKİ AKARSULAR

 

    3.7.1. FIRAT

 

    Anadolu’ da doğup, Suriye’ nin doğu bölgelerinden ve Irak’ tan geçip Elkurna’ da Dicle ile birleşerek Şattülarap adı ile Basra körfezine dökülür. Tüm uzunluğu 2780 km., Türkiye sınırları içerisindeki uzunluğu 1263 km.’ dir. Fırat, Karasu ve Murat suyunun birleşmesi ile oluşur. Karasu Erzurum’ un kuzeydoğusunda yer alan Dumlu Dağı’ ından doğar. Erzurum ve Erzincan ovalarından, Munzur’ un kuzeyindeki darboğazlardan geçerek Elazığ il sınırları içine irer. Murat Suyu Van Gölü’ nün kuzeyindeki Aladağ’ ın kuzey eteklerinde doğar. Karaköse’ den geçtikten sonra Elazığ topraklarına girer. Bu iki ırmak Keban ilçesinin kuzeyinde 675 km2‘ lik Keban Baraj Gölü’ ne döküldükten sonra Fırat’ ı oluştururlar. Fırat önce güney, sonra güneybatı yönünde akar. Malatya Ovası’ nın doğu kenarından geçerken Kuruçay ve Takmaçay’ ını alır. Malatya, Elazığ sınırını izleyerek Gerger önlerinde Adıyaman’ a girer. Kahda Suyu ve Göksu’ u aldıktan sonra güneye yönelir. Carablus demiryolu köprüsü altından geçerek, Suriye’ ye girer. Burada ve Irak’ ta yarı çöl topraklarda akar, suları oldukça azalmış olarak Basra Körfezi’ ne dökülür. Fırat’ ın suları kışın yağışların etkisi ile yükselerek zaman zaman taşkınlara yol açar. Ekim ayına doğru oldukça azalır.

 

    3.7.2. DİCLE IRMAĞI

 

    Anadolu topraklarında doğup Diyarbakır ve U_Irak’ tan geçtikten sonra Fırat Irmağı ile birleşip Şattülarap adı altında Basra Körfezi’ ne dökülür. Tüm uzunluğu 1900 km. olan Dicle’ inin 523 km.’ lik bölümü Türkiye sınırları içindedir. Elazığ’ ın güneydoğusunda Gölcük Gölü’ nden (Hazar Gölü) doğar. Maden Dağları’ nı derin bir yarma vadiye geçtiği kesimlerde adı Maden Çayı’ dır. Maden kasabasını geçtikten sonra güneye yönelerek Diyarbakır yakınında bir dirsek oluşturarak doğuya döner. Bu kesimde Anbar Çayı, Kuruçay, Hazro Çayı’ nı, Raman dağı yakınlarında Batman Suyu’ nu alarak doğuya doğru akışını sürdürür. Siirt’ in güneybatısında en uzun kolu Botan Çayı’nı alarak güneye döner. Cizre kasabası önünden Habur Suyu kavşağına dek 40 km. boyunca Türkiye-Suriye sınırını çizerek Irak topraklarına girer. Aşağı Musul’ da Hakkari bölgesinden gelen büyük ve küçük Zap sularını alır. Basra’ nın 64 km. yukarısında El-Kurna’ da Fırat’ la birleşip Basra Körfezi’ ne dökülür. Dicle’ nin suları yağışın az olduğu yaz sonlarında azalır. Irmağın yukarı çığırında, dağlarda bulunan karların erimesiyle Nisan-Mayıs aylarında suları çoğalır. Bağdat yakınlarında ortalama debisi 1240 m3/s dir, bu kesimde kurak ve yağışlı mevsimler arasında büyük debi farkları görülür. Debisi ya sonunda 337 m3/s iken ilk baharda 3000 m3/s’ yi aşar.

 

 

 

    
 

 

    

KESİKKÖPRÜ BARAJI

Ankara  

Barajın Yeri

 

Sulama ve enerji 

Amacı

1959 – 1966  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak +Kaya 

Gövde dolgu tipi

900 000 m3

Gövde hacmi

49.10 m  

Yükseklik (talvegden)

95.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

6.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

11 860 ha  

Sulama alanı

76 MW  

Güç

250 GWh

Yıllık üretim


ÇUBUK I BARAJI

Ankara 

Barajın Yeri

 

İçme-kullanma ve sanayi suyu temini, taşkın kontrolü 

Amacı

1930 -1936 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton ağırlık 

Gövde dolgu tipi

120 000 m3

Gövde hacmi

25 m 

Yükseklik (talvegden)

12.50 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

0.94 km2

Normal su kotunda göl alanı

3 hm3

Yıllık içme suyu


GÖLBAŞI BARAJI

Bursa 

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü 

Amacı

1933-1938 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

320 000 m3

Gövde hacmi

10.70 m 

Yükseklik (talvegden)

12.75 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

1.74 km2

Normal su kotunda göl alanı

2 100 ha 

Sulama alanı

        
 

ELMALI BARAJI

İstanbul 

Barajın Yeri

 

İçme,kullanma ve sanayi suyu temini

Amacı

1952 – 1955  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton Ağırlık 

Tipi

103 000 m3

Gövde hacmi

42.50 m  

Yükseklik (talvegden)

10.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

—-  

Normal su kotunda göl alanı

10 hm3

Yıllık içme suyu

 

SARIYAR BARAJI

Ankara

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1950 – 1956  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton Ağırlık 

Tipi

568 000 m3

Gövde hacmi

90.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 900.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

83.83 km2

Normal su kotunda göl alanı

160 MW  

Güç

400 GWh

Yıllık üretim

    SEYHAN BARAJI

Adana  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü, Enerji 

Amacı

1953 – 1956  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

7 500 000 m3

Gövde hacmi

50.70 m  

Yükseklik (talvegden)

1 200.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

67.82 km2

Normal su kotunda göl alanı

174 000 ha  

Sulama alanı

59 MW  

Güç

350 GWh  

Yıllık üretim

 

KEMER BARAJI

Aydın  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü,Enerji 

Amacı

1954-1958  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton Ağırlık 

Tipi

740 000 m3

Gövde hacmi

180.50 m  

Yükseklik (talvegden)

544.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

14.75 km2

Normal su kotunda göl alanI

27 263 ha  

Sulama alanı

48 MW  

Güç

143 GWh  

Yıllık üretim


HİRFANLI BARAJI

Kırşehir  

Barajın Yeri

,  

Enerji, Taşkın kontrolü

Amacı

1953 – 1959  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 000 000 m3

Gövde hacmi

78.00 m  

Yükseklik (talvegden)

5 980.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

263.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

128 MW  

Güç

400 GWh  

Yıllık Üretim

 

 

DEMİRKÖPRÜ BARAJI

Manisa  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü, Enerji 

Amacı

1954 – 1960  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

4 300 000 m3

Gövde hacmi

74.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 320.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

47.66 km2

Normal su kotunda göl alanı

99 220 ha  

Sulama alanı

69 MW  

Güç

193 GWh  

Yıllık üretim

 

APA BARAJI

Konya 

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1958 – 1962 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 327 000 m3

Gövde hacmi

29.80 m 

Yükseklik (talvegden)

169.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

12.60 km2

Normal su kotunda göl alanı

97 015 ha 

Sulama alanı

 

ÇUBUK II BARAJI

Ankara  

Barajın Yeri

 

İçme kullanma ve sanayi temini 

Amacı

1961 – 1964  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 100 000 m3

Gövde hacmi

61.00 m  

Yükseklik (talvegden)

24.60 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

1.20 km2

Normal su kotunda göl alanı

38 hm3

Sulama alanı

 

ALMUS BARAJI

Tokat  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü Enerji

Amacı

1958 – 1966  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

3 405 000 m3

Gövde hacmi

78.00 m  

Yükseklik (talvegden)

950.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

31.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

21 350 ha  

Sulama alanı

27 MW  

Güç

99 GWh  

Yıllık üretim

 

 

KURTBOĞAZI BARAJI

Ankara  

Barajın Yeri

Sulama,içme- kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1963 – 1967  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

834 000 m3

Gövde hacmi

52.60 m  

Yükseklik (talvegden)

101.50 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

3 780 ha  

Sulama alanı

67 hm3

Yıllık içme suyu

 

ÇAYGÖREN BARAJI

Balıkesir 

Barajın Yeri

 

 

Sulama, Taşkın kontrolü, İçme-kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1966 -1971 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

3 412 000 m3

Gövde hacmi

52.50 m 

Yükseklik (talvegden)

130.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

7.25 km2

Normal su kotunda göl alanı

17 208 ha 

Sulama alanı

1 hm3

Yıllık içme suyu

KOZAN BARAJI

Adana

Barajın Yeri

Sulama 

Amacı

1967 -1972 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak+Kaya 

Gövde dolgu tipi

1 680 000 m3

Gövde hacmi

78.50 m 

Yükseklik (talvegden)

163.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

8.02 km2

Normal su kotunda göl alanı

10 220 ha 

Sulama alanı

 

KARTALKAYA BARAJI

K.Maras 

Barajın Yeri

 

Sulama, İçme-kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1965 -1972 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 452 000 m3

Gövde hacmi

56.00 m 

Yükseklik (talvegden)

195.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

11.25 km2

Normal su kotunda göl alanı

31 480 ha 

Sulama alanı

45 hm3

Yıllık içme suyu


PORSUK BARAJI

Eskişehir 

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü, İçme-kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1966 -1972 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton ağırlık

Gövde dolgu tipi

224 000 m3

Gövde hacmi

49.70 m 

Yükseklik (talvegden)

431.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

23.40 km2

Normal su kotunda göl alanı

41 020 ha 

Sulama alanı

206 hm3

Yıllık içme suyu


ÖMERLİ BARAJI

İstanbul 

Barajın Yeri

 

İçme-kullanma ve sanayi suyu temini

Amacı

1968 -1972 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

2 198 000 m3

Gövde hacmi

52.00 m 

Yükseklik (talvegden)

386.50 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

23.10 km2

Normal su kotunda göl alanı

180 hm3

Yıllık içme suyu

 

GÖKÇEKAYA BARAJI

Eskişehir 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1967 -1972 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton kemer 

Tipi

650 000 m3

Gövde hacmi

115.00 m 

Yükseklik (talvegden)

910.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

20.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

278 MW 

Güç

562 GWh 

Yıllık üretim


TAHTAKÖPRÜ BARAJI

Kilis 

Barajın Yeri

Sulama 

Amacı

1967 -1975 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

2 142 000 m3

Gövde hacmi

43.50 m 

Yükseklik (talvegden)

200.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

23.40 km2

Normal su kotunda göl alanı

11 575 ha 

Yıllık içme suyu

 

KEBAN BARAJI

Elazığ 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1965 -1975 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton ağırlık+Kaya 

Tipi

15 585 000 m3

Gövde hacmi

163.00 m 

Yükseklik (talvegden)

31 000.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

675.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

1 330 MW 

Güç

6 000 GWh 

Yıllık üretim

 

                    AFŞAR BARAJI

Manisa  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü 

Amacı

1973 – 1977  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

3 166 000 m3

Gövde hacmi

43.50 m  

Yükseklik (talvegden)

69.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.25 km2

Normal su kotunda göl alanı

13 500 ha  

Yıllık içme suyu

 

SÜLOĞLU BARAJI

Edirne  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü 

Amacı

1975 – 1980  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

907 000 m3

Gövde hacmi

48.75 m  

Yükseklik (talvegden)

33.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

2.88 km2

Normal su kotunda göl alanı

3 986 ha  

Yıllık içme suyu

 

 

 

KARAİDEMİR BARAJI

Tekirdağ 

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü 

Amacı

1975 – 1980  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

2641 000 m3

Gövde hacmi

25.00 m  

Yükseklik (talvegden)

120.30 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

15.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

11 840 ha  

Sulama Alanı

 

HASANAUGURLU BARAJI

Samsun  

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1971 – 1981  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

9223 000 m3

Gövde hacmi

135.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 073.75 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

22.66 km2

Normal su kotunda göl alanı

500 MW  

Güç

1 217 GWh  

Yıllık üretim

 

SEVİŞLER BARAJI

Manisa  

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1977-1981  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

4130 000 m3

Gövde hacmi

59.50 m  

Yükseklik (talvegden)

127.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

6.05 km2

Normal su kotunda göl alanı

7000 ha  

Sulama Alanı


GÜZELHİSAR BARAJI

İzmir 

Barajın Yeri

 

İçme kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1975 – 1981  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak + Kaya

Gövde dolgu tipi

3205 000 m3

Gövde hacmi

77.00 m  

Yükseklik (talvegden)

158.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.80 km2

Normal su kotunda göl alanı

126 hm3

Yıllık içme suyu

 

 


SUATUĞURLU BARAJI

Samsun  

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1975-1981

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 151 000 m3

Gövde hacmi

38.00 m  

Yükseklik (talvegden)

182.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

9.70 km2

Normal su kotunda göl alanı

83 312 ha  

Sulama alanı

46 MW  

Güç

273 GWh  

Yıllık üretim

 

ALİBEY BARAJI

İstanbul 

Barajın Yeri

 

İçme – kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1975 – 1983  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1927 000 m3

Gövde hacmi

28.00 m  

Yükseklik (talvegden)

66.80 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

4.66 km2

Normal su kotunda göl alanı

39 hm3

Yıllık içme suyu


DEMİRTAŞ BARAJI

Bursa  

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1977 – 1983  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak +Kaya 

Gövde dolgu tipi

1780 000 m3

Gövde hacmi

45.00 m  

Yükseklik (talvegden)

14.48 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

0.95 km2

Normal su kotunda göl alanı

2 160 ha  

Sulama alanı

 

ARPAÇAY BARAJI

Kars  

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1975 – 1983  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton Ağırlık 

Tipi

156 000 m3

Gövde hacmi

47.00 m

Yükseklik (talvegden)

525.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

41.80 km2

Normal su kotunda göl alanı

40 420 ha  

Sulama alanı

 

ASLANTAŞ BARAJI

Adana  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü , Enerji 

Amacı

1975 – 1984  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

8 493 000 m3

Gövde hacmi

78.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 150.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

49.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

149 849 ha  

Sulama alanı

138 MW  

Güç

569 GWh  

Yıllık üretim

 

BERDAN BARAJI

İçel 

Barajın Yeri

 

Sulama, İçme – kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1975 – 1984  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 928 000 m3

Gövde hacmi

41.00 m  

Yükseklik (talvegden)

87.50 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

6.70 km2

Normal su kotunda göl alanı

27 050 ha  

Sulama alanı

66 hm3

Yıllık içme suyu

 


OYMAPINAR BARAJI

Antalya 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1977 -1984 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton kemer 

Tipi

676 000 m3

Gövde hacmi

157.00 m 

Yükseklik (talvegden)

300.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

4.70 km2

Normal su kotunda göl alanı

540 MW 

Güç

1 620 GWh 

Yıllık üretim

 

ÇAMLIDERE BARAJI

Ankara 

Barajın Yeri

 

İçme-kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1976 -1985 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 487 000 m3

Gövde hacmi

101.70 m 

Yükseklik (talvegden)

1 226.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

32.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

150 hm3

Yıllık içme suyu

 

KARKAMIŞ BARAJI

Maraş 

Barajın Yeri

 

Enerji,Taşkın kontrolü

Amacı

1996-1999 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak Dolgu 

Tipi

2 100 000 m3

Gövde hacmi

21.200 m 

Yükseklik (talvegden)

157.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

28.40 km2

Normal su kotunda göl alanı

189 MW 

Güç

652.5 GWh 

Yıllık Üretim


ÖZLÜCE BARAJI

Bingöl 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1985 – 1999 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Tipi

14 600 000 m3

Gövde hacmi

124 m 

Yükseklik (talvegden)

1 075.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

25.80 km2

Normal su kotunda göl alanı

170 MW

Güç

413 GWh 

Yıllık üretim

 

 

KAYALIKÖY BARAJI

Kırklareli 

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü 

Amacı

1981-1986 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak+Kaya 

Gövde dolgu tipi

1 629 000 m3

Gövde hacmi

68.70 m 

Yükseklik (talvegden)

149.89 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

10.20 km2

Normal su kotunda göl alanı

14 716 ha 

Sulama alanı

 

AĞCAŞAR BARAJI

Kayseri 

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1979-1986 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

239 103 m3

Gövde hacmi

25,00 m 

Yükseklik (talvegden)

66,06 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

4,17 km2

Normal su kotunda göl alanı

15500 ha 

Sulama alanı

 

ÇATÖREN BARAJI

Eskişehir 

Barajın Yeri

Sulama 

Amacı

1983 –1987 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

499 000 m3

Gövde hacmi

32.00 m

Yükseklik (talvegden)

47.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

4.04 km2

Normal su kotunda göl alanı

10 816 ha 

Sulama alanı

 

B.ÇEKMECE BARAJI

İstanbul  

Barajın Yeri

 

İçme-kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1983 –1987  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak

Gövde dolgu tipi

1 718 000 m3

Gövde hacmi

9.60 m  

Yükseklik (talvegden)

161.61 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

43.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

102 hm3

Yıllık içme suyu

 

KARAKAYA BARAJI

Diyarbakır 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1976 –1987

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton kemer 

Tipi

2 000 000 m3

Gövde hacmi

158.00 m 

Yükseklik (talvegden)

9 580.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

268.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

1 800 MW 

Güç

7 354 GWh 

Yıllık üretim


MANAVGAT BARAJI

Antalya 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1986 –1987 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 567 000 m3

Gövde hacmi

29.00 m 

Yükseklik (talvegden)

88.98 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

8.60 km2

Normal su kotunda göl alanı

48 MW 

Güç

220 GWh 

Yıllık üretim

 

ÇAKMAK BARAJI

Samsun 

Barajın Yeri

 

İçme-kullanma ve sanayi suyu temini 

Amacı

1985 –1988 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

2 550 000 m3

Gövde hacmi

45.00 m 

Yükseklik (talvegden)

106.50 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

6.28 km2

Normal su kotunda göl alanı

126 hm3

Yıllık içme suyu

 

 

 

GÖDET BARAJI

Karaman 

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1983 –1988 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

4 000 000 m3

Gövde hacmi

64.00 m 

Yükseklik (talvegden)

158.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

6.75 km2

Normal su kotunda göl alanı

24 000 ha 

Sulama alanı

 

HANCAĞIZ BARAJI

Gaziantep 

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1985 –1988 

İnşaatına (başlama- bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

3 021 000 m3

Gövde hacmi

45.00 m 

Yükseklik (talvegden)

100.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

7.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

10 736 ha 

Sulama alanı

 

ZERNEK BARAJI

Van 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1980 –1988 

İnşaatın (Başlama-bitiş) Yılı

 

Toprak+Kaya 

Gövde dolgu tipi

1 403 000 m3

Gövde hacmi

62.00 m 

Yükseklik (talvegden)

104.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.16 km2

Normal su kotunda göl alanı

11 300 ha 

Sulama alanı

4 MW 

Güç

13 GWh 

Yıllık Üretim

 


ALTINKAYA BARAJI

Samsun 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1980 –1988 

İnşaatın (başlama-bitiş) Yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

16 000 000 m3

Gövde hacmi

140.00 m 

Yükseklik (talvegden)

5 763.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

118.31 km2

Normal su kotunda göl alanı

700 MW 

Güç

1 632 GWh 

Yıllık üretim

 

DARLIK BARAJI

İstanbul  

Barajın Yeri

 

İçme – kullanma ve sanayi suyu  

Amacı

1986 – 1988  

İnşaatın (Başlama-bitiş) Yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1600 000 m3

Gövde hacmi

45.50 m  

Yükseklik (talvegden)

107.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.56 km2

Normal su kotunda göl alanı

108 hm3

Yıllık içme suyu

 

TERCAN BARAJI

Erzincan  

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1969 – 1988  

İnşaatın (başlama-bitiş) Yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

3 200 000 m3

Gövde hacmi

56.00 m  

Yükseklik (talvegden)

178.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

8.85 km2

Normal su kotunda göl alanı

29 725 ha  

Sulama alanı

15 MW  

Güç

51 GWh  

Yıllık üretim

 

KAPULUKAYA BARAJI

Kırıkkale  

Barajın Yeri

 

Enerji, İçme- kullanma ve sanayi suyu  

Amacı

1979 – 1989  

İnşaatın (başlama-bitiş) Yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 556 000 m3

Gövde hacmi

44.00 m  

Yükseklik (talvegden)

282.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

20.70 km2

Normal su kotunda göl alanı

54 MW  

Güç

190 GWh  

Yıllık üretim

45 hm3

Yıllık içme suyu

KARACAÖREN I BARAJI

Burdur  

Barajın Yeri

 

Sulama, Taşkın kontrolü,Enerji

Amacı

1977 – 1989  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

4 000 000 m3

Gövde hacmi

85.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 234.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

45.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

9 537 ha  

Sulama alanı

32 MW  

Güç

142 GWh  

Yıllık üretim

KILIÇKAYA BARAJI

Sivas  

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1980 – 1989  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

6 900 000 m3

Gövde hacmi

103.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 400.39 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

64.42 km2

Normal su kotunda göl alanı

124 MW  

Güç

332  

Yıllık üretim


MENZELET BARAJI

K.Maraş 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1980 – 1989  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

8 700 000 m3

Gövde hacmi

136.50 m

Yükseklik (talvegden)

1 950.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

42.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

177 959 ha  

Sulama alanı

284 MW  

Güç

515 GWh  

Yıllık üretim

 

ADIGÜZEL BARAJI

Denizli  

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji, Taşkın kontrolü 

Amacı

1976 – 1989

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

7 125 000 m3

Gövde hacmi

144.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 188.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

25.90 km2

Normal su kotunda göl alanı

94 825 ha  

Sulama alanı

62 MW  

Güç

280 GWh  

Yıllık üretim

 

GEZENDE BARAJI

İçel  

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1979 – 1990  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton Kemer 

Tipi

83 000 m3

Gövde hacmi

71.00 m  

Yükseklik (talvegden)

91.90 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

3.97 km2

Normal su kotunda göl alanı

159 MW  

Güç

528 GWh  

Yıllık üretim

 


DERBENT BARAJI

Samsun  

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji, Taşkın kontrolü 

Amacı

1984 – 1990  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 500 000 m3

Gövde hacmi

29.00 m  

Yükseklik (talvegden)

213.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

16.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

47 727 ha  

Sulama alanı

58 MW  

Güç

257 GWh  

Yıllık üretim

 

YAPRAKLI BARAJI

Burdur  

Barajın Yeri

 

Sulama 

Amacı

1985 – 1990  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 631 000 m3

Gövde hacmi

52.30 m  

Yükseklik (talvegden)

112.95 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

6.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

19 576 ha  

Sulama alanı

KOÇKÖPRÜ BARAJI

Van  

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji, Taşkın kontrolü 

Amacı

1978 – 1991

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

1 571 000 m3

Gövde hacmi

51.00 m  

Yükseklik (talvegden)

86.40 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.92 km2

Normal su kotunda göl alanı

13 470 ha  

Sulama alanı

9 MW  

Güç

44 GWh  

Yıllık üretim


SIR BARAJI

K.Maras  

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1987 – 1991  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton Kemer 

Tipi

494 103 m3

Gövde hacmi

106.00 m  

Yükseklik (talvegden)

1 120.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

47.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

284 MW  

Güç

725 GWh  

Yıllık üretim

 

ATATÜRK BARAJI

Şanlıurfa 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1983-1992  

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

84 500 000 m3

Gövde hacmi

166,00 m  

Yükseklik (talvegden)

48 700,00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

817,00 km2

Normal su kotunda göl alanı

872 385 ha  

Sulama alanı

2 400 MW  

Güç

8 900 GWh  

Yıllık Üretim


KARACAOREN II BARAJI

Burdur 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1988 -1993 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Beton ağırlık

Tipi

165 000 m3

Gövde hacmi

45.00 m 

Yükseklik (talvegden)

48.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

2.34 km2

Normal su kotunda göl alanı

19 330 ha 

Sulama alanı

47 MW 

Güç

206 GWh 

Yıllık Üretim

         KUZGUN BARAJI

Erzurum 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1985 -1995 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 500 000 m3

Gövde hacmi

114.00 m 

Yükseklik (talvegden)

312.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

11.20 km2

Normal su kotunda göl alanı

22 276 ha

Sulama alanı

23 MW 

Güç

36 GWh 

Yıllık Üretim

 

GÖNEN BARAJI

Balıkesir 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji, Taşkın kontrolü 

Amacı

1986 -1996 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak+Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 357 000 m3

Gövde hacmi

70.00 m 

Yükseklik (talvegden)

164.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

14.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

17 553 ha 

Sulama alanı

11 MW 

Güç

47 GWh 

Yıllık ÜretimBAYRAMİÇ BARAJI

Çanakkale 

Barajın Yeri

Sulama 

Amacı

1986 -1996 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

3 598 000 m3

Gövde hacmi

40.50 m 

Yükseklik (talvegden)

86.50 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

5.85 km2

Normal su kotunda göl alanı

15 800 ha 

Sulama alanı


ÇATALAN BARAJI

Adana 

Barajın Yeri

 

Enerji, Taşkın kontrolü 

Amacı

1982 -1996 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak 

Gövde dolgu tipi

17 000 000 m3

Gövde hacmi

70.00 m 

Yükseklik (talvegden)

2 126.33 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

81.86 km2

Normal su kotunda göl alanı

169 MW 

Güç

596 GWh 

Yıllık Üretim

 

ÇAT BARAJI

Malatya 

Barajın Yeri

Sulama

Amacı

1985 -1997 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak+Kaya 

Gövde dolgu tipi

2 020 000 m3

Gövde hacmi

64.50 m 

Yükseklik (talvegden)

240.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

14.30 km2

Normal su kotunda göl alanı

22 091 ha 

Sulama alanı

 


KRALKIZI BARAJI

Batman 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1985 – 1997 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak+ Kaya 

Tipi

12 700 000 m3

Gövde hacmi

113.00 m 

Yükseklik (talvegden)

1 919.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

57.50 km2

Normal su kotunda göl alanı

90 MW 

Güç

146 GWh 

Yıllık üretim

 

DİCLE BARAJI

Diyarbakır 

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1986 – 1997 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya + Toprak 

Tipi

2 180 000 m3

Gövde hacmi

75.00 m 

Yükseklik (talvegden)

595.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

24.00 km2

Normal su kotunda göl alanı

126 080 ha 

Sulama alanı

110 MW  

Güç

298 GWh 

Yıllık üretim


BATMAN BARAJI

Batman  

Barajın Yeri

 

Sulama, Enerji 

Amacı

1986 – 1998 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak+ Kaya 

Tipi

5 400 000 m3

Gövde hacmi

71.50 m  

Yükseklik (talvegden)

1 175.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

49.25 km2

Normal su kotunda göl alanı

37 744 ha  

Sulama alanı

198 MW  

Güç

483 GWh  

Yıllık üretim


ÖZLÜCE BARAJI

Bingöl 

Barajın Yeri

 

Enerji 

Amacı

1985 – 1999 

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Kaya 

Tipi

14 600 000 m3

Gövde hacmi

124 m 

Yükseklik (talvegden)

1 075.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

25.80 km2

Normal su kotunda göl alanı

170 MW  

Güç

413 GWh 

Yıllık üretim

 

KARKAMIŞ BARAJI

Maraş 

Barajın Yeri

 

Enerji,Taşkın kontrolü 

Amacı

1996-1999

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

 

Toprak Dolgu 

Tipi

2 100 000 m3

Gövde hacmi

21.200 m 

Yükseklik (talvegden)

157.00 hm3

Normal su kotunda göl hacmi

28.40 km2

Normal su kotunda göl alanı

189 MW 

Güç

652.5 GWh 

Yıllık Üretim