GENETİK ALGORİTMALAR

GENETİK ALGORİTMALAR

1. GİRİŞ

1.1 Genel Bilgiler

 

Modern bilimde veri kümeleri arasındaki ilişkileri, tecrübelerden de faydalanarak belirlemek, üzerinde çokça çalışılan ve araştırılan bir taslaktır. Günümüzdeki araştırma konuları ve problemleri eskiye nazaran çok daha karışıktır. Bu karışıklık problemi etkileyen parametre sayısının fazlalığından ve problemin çözüm kümesinin boyutunun büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı elinizdeki verilerin analizi ve sonucu bu verilerden kestirme yöntemlerinin önemi araştırmacılar için gittikçe artmaktadır. Faydalı iyi bir veri analiz yöntemi şu kriterlere göre değerlendirilebilir. İyi tahmin veya sonucu kestirmeye yönelik olmalı, sistemin içindeki her bir mekanizmanın analiz edilebilmesi ve sonuçların mümkün olabilecek çözüm uzayı kümesinde olmasıdır. Bu tür problemlerdeki çözüm kümesinin büyüklüğü bir taraftan elde edilen çözümün değerlendirilmesinde zorluk çıkarırken diğer taraftan lineer yöntemlerin uygulanmasını imkansız kılacaktır.

Geçmişte araştırmacılar tarafından çalışılan, parametreler arasındaki ilişkiler, genelde deneme yoluyla, zor olan örneklerde karmaşık veya sabit olmayan ilişkiler için yapılmış; fakat parametre sayısı artınca çözümsüzlük veya elde edilen çözümü değerlendirememe problemini getirmiştir. İstatistiksel yöntemler, araştırmacılara ilişkileri bulmada faydalı olan ilk araçlardandır. İstatistiksel yöntemlerde: (1) verinin normal toplandığı, (2) verinin eşitlik ilişkisinin belirli bir formda olması (ör: lineer, quadratic, veya polinomsal), (3) değişkenlerin bağımsız olması gerekir. Eğer problem bu kriterleri sağlarsa, istatistiksel yöntem ilişkileri bulmada faydalı olabilir. Oysa gerçek hayatta problemler bu kriterleri nadiren sağlarlar.

Modern sonuç kestirme veya sonuç geliştirme algoritmaları bu kriterlerle sınırlandırılamazlar. Neural network (Yapay sinir ağları) veya Artificial intelligence (Yapay zeka) teknikleri karmaşık ilişkileri kapsamayabilir; fakat mekanizmanın önemli ilişkilerini tanımlayabilen güçlü tahmin modelleridir. Buna rağmen, diğer bir teknik Genetik Algoritma ve Genetik Programlama teknikleri çok daha güçlüdürler ve karışık çözüm uzayını daha da geniş bulabilirler. Bağımsız olan veri ve parametreler ile mekanizmanın ilişkilerini bulmada başarılı örnekleri vardır.

Genetik Algoritma, biyolojik bir sistemin, çevresine adaptasyonunda kullandığı metodun örneklendirilmesidir. Bilgisayarda, bu tür çok parametreli optimum bulma problemlerine ve makine öğrenme problemlerine çözüm modeli olarak alınabilir.

Doğal adaptasyondan esinlenen GA’ nın basit olarak iskeleti:

 1. Bireyin bulunduğu ortamda hayatta kalmak için, kendi kendisini değiştirerek ortama uygun hale gelmesi,
 2. Bu adaptasyon boyunca, yeni üretilecek nesillere, bu özellikler ile birlikte mümkün olabilecek daha çok değişim aktarılarak, bireylerin daha çok uyumlu hale getirilmesi olarak özetlenebilir.

Mühendislikte, bilimde, ekonomide, finansmanda v.s. deki problemleri çözmede kullanılan arama teknikleri, hesap-temelli ve direkt arama teknikleri olarak sınıflandırılabilir. Eğer problemler sayısal veya analitik olarak iyi tanımlanabiliyorsa veya çözüm uzayı küçük ve tek ise, hesap temelli arama tekniği daha iyi çalışır. Buna rağmen hesap-temelli teknik mühendislik optimizasyoların da gittikçe artan optimum bulma fonksiyonlarında oldukça zayıf kalır. Sadece fonksiyon bilgisi gerekli olan Doğrudan arama tekniği, hesap-temelli teknikten daha kısa sürede işler ve daha etkilidir. Doğrudan arama tekniğinin esas problemi, ulaşılabilen bilgisayar zamanı ile optimal çözümün kesinliği arasındaki bağıntıdır (Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Goldberg, 1989).

 

2. GENETİK ALGORİTMALAR

 

2.1. Genetik Algoritmanın Tarihçesi

 

Michigan Üniversitesinde psikoloji ve bilgisayar bilimi uzmanı olan John Holland bu konuda ilk çalışmaları yapan kişidir. Mekanik öğrenme ( machine learning ) konusunda çalışan Holland, Darwin’in evrim kuramında etkilenerek canlılarda yaşanan genetik süreci bilgisayar ortamında gerçekleştirmeyi düşündü. Tek bir mekanik yapının öğrenme yeteneğini geliştirmek yerine böyle yapılarda oluşan bir topluluğun çoğalma, çiftleşme, mutasyon, vb. genetik süreçlerden geçerek başarılı ( öğrenebilen) yeni bireyler oluşturabildiğini gördü. Araştırmalarını, arama ve optimumu bulma için, doğal seçme ve genetik evrimden yola çıkarak yapmıştır. İşlem boyunca, biyolojik sistemde bireyin bulunduğu çevreye uyum sağlayıp daha uygun hale gelmesi örnek alınarak, optimum bulma ve makine öğrenme problemlerinde, bilgisayar yazılımı modellenmiştir.

    Çalışmalarının sonucunu açıkladığını kitabının 1975’te yayınlanmasından sonra geliştirdiği yöntemin adı Genetik Algoritmalar ( ya da kısaca GA ) olarak yerleşti. Ancak 1985 yılında Holland’ın öğrencisi olarak doktorasını veren David E. Goldberg adlı inşaat mühendisi 1989 da konusunda bir klasik sayılan kitabını yayınlayana dek genetik algoritmaların pek pratik yararı olmayan bir araştırma konusu olduğu düşünülüyordu. İlk olarak Hollanda’ da makine öğrenme sistemlerine yardımcı olarak kullanılmış daha sonra De Jong Goldberg ve diğerleri tarafından analiz edilmiştir. Goldberg, GA’nın çok sayıda kollara ayrılmış gaz borularında, gaz akışını düzenlemek ve kontrol etmek için uygulamasını tanımlamıştır. Ayrıca kendisinin kullandığı makine öğrenmesi, nesne tanıma, görüntü işleme ve işlemsel arama gibi alanlarda kullanıldığını vurgulamıştır.

Goldberg’in gaz boru hatlarının denetimi üzerine yaptığı doktora tezi ona sadece 1985 National Science Foundation Genç Araştırmacı ödülünü kazandırmakla kalmadı, genetik algoritmaların pratik kullanımının da olabilirliğini kanıtladı. Ayrıca kitabında genetik algoritmalara dayalı tam 83 uygulamaya yer vererek GA’nın dünyanın her yerinde çeşitli konularda kullanılmakta olduğunu gösterdi.

 

2.2. Kuramsal Temeller

 

2.2.1. Genetik algoritmanın tanımı

 

Genetik algoritma, doğadaki evrim mekanizmasını örnek alan bir arama metodudur ve bir veri grubundan özel bir veriyi bulmak için kullanılır. Genetik algoritmalar 1970’lerin başında John Holland tarafından ortaya atılmıştır. Genetik Algoritmalar, Evrimsel Genetik ve Darwin’in Doğal seleksiyonuna benzerlik kurularak geliştirilmiş “iteratif “, ihtimali bir arama metodudur.

Genetik algoritmalar doğada geçerli olan en iyinin yaşaması kuralına dayanarak sürekli iyileşen çözümler üretir. Bunun için “iyi”nin ne olduğunu belirleyen bir uygunluk (fitness) fonksiyonu ve yeni çözümler üretmek için yeniden
kopyalama (recombination), değiştirme (mutation) gibi operatörleri kullanır. Genetik algoritmaların bir diğer önemli özelliği de bir grup çözümle uğraşmasıdır. Bu sayede çok sayıda çözümün içinden iyileri seçilip kötüleri elenebilir.

Genetik algoritmaları diğer algoritmalardan ayıran en önemli özelliklerden biri de seçmedir. Genetik algoritmalarda çözümün uygunluğu onun seçilme şansını arttırır ancak bunu garanti etmez. Seçim de ilk grubun oluşturulması gibi rasgeledir ancak bu rasgele seçimde seçilme olasılıklarını çözümlerin uygunluğu belirler.

Genetik Algoritmaları (GA) diğer metodlardan ayıran noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • GA , sadece bir arama noktası değil , bir grup arama noktası (adaylar ) üzerinde çalışır. Yani arama uzayında , yerel değil global arama yaparak sonuca ulaşmaya çalışır. Bir tek yerden değil bir grup çözüm içinden arama yapar.
 • GA , arama uzayında bireylerin uygunluk değerini bulmak için sadece “amaç – uygunluk fonksiyonu” (objective-fitness function ) ister. Böylelikle sonuca ulaşmak için türev ve diferansiyel işlemler gibi başka bilgi ve kabul kullanmaya gerek duymaz.
 • Bireyleri seçme ve birleştirme aşamalarında deterministik kurallar değil ” olasılık kuralları” kullanır.
 • Diğer metodlarda olduğu gibi doğrudan parametreler üzerinde çalışmaz .Genetik Algoritmalar, optimize edilecek parametreleri kodlar ve parametreler üzerinde değil, bu kodlar üzerinde işlem yapar. Parametrelerin kodlarıyla uğraşır. Bu kodlamanın amacı, orjinal optimizasyon problemini kombinezonsal bir probleme çevirmektir.
 • Genetik algoritma ne yaptığı konusunda bilgi içermez, nasıl yaptığını bilir. Bu nedenle kör bir arama metotudur.
 • Olasılık kurallarına göre çalışırlar. Programın ne kadar iyi çalıştığı önceden kesin olarak belirlenemez. Ama olasıklıkla hesaplanabilir.
 • GA, kombinezonsal bir atama mekanizmasıdır.

 

Genetik Algoritmalar, yeni bir nesil oluşturabilmek için 3 aşamadan geçer :

 1. Eski nesildeki her bir bireyin uygunluk değerini hesaplama.
 2. Bireyleri, uygunluk değerini göz önüne alarak (uygunluk fonksiyonu ) kullanılarak seçme.
 3. Şeçilen bireyleri, çaprazlama (crossover), mutasyon (mutation) gibi genetik operatörler kullanarak uyuşturma.

    Algoritmik bakış açısından bu aşamalar, mevcut çözümleri lokal olarak değiştirip birleştirmek olarak görülebilir.

    Genetik Algoritmalar; başlangıçta bilinmeyen bir arama uzayından topladığı bilgileri yığıp, daha sonraki aramaları alt arama uzaylarına yönlendirmek için kullanılır.

    

 

2.2.1.1. Kodlama yöntemleri

 

Kodlama planı Genetik algoritmanın önemli bir kısmını teşkil eder. Çünkü bu plan bilginin çerçevesini şiddetle sınırlayabilir. Öyle ki probleme özgü bilginin bir kromozomsal gösterimiyle temsili sağlanır. Kromozom genellikle, problemdeki değişkenlerin belli bir düzende sıralanmasıdır. Kromozomu oluşturmak için sıralanmış her bir değişkene “gen” adı verilir. Buna göre bir gen kendi başına anlamlı genetik bilgiyi taşıyan en küçük genetik yapıdır. Mesela; 101 bit dizisi bir noktanın x-koordinatının ikilik düzende kodlandığı gen olabilir. Aynı şekilde bir kromozom ise Bir ya da daha fazla genin bir araya gelmesiyle oluşan ve problemin çözümü için gerekli tüm bilgiyi üzerinde taşıyan genetik yapı olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse; 100011101111 x1, y1, x2, y2 koordinatlarından oluşan iki noktanın konumu hakkında bize bilgi verecektir.

Bu parametreleri kodlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ise kodlamanın nasıl yapıldığıdır. Örnek olarak kimi zaman bir parametrenin doğrusal ya da logaritmik kodlanması GA performansında önemli farka yol açar.

Kodlamanın diğer önemli bir hususu ise kodlama gösteriminin nasıl yapıldığıdır. Bu da yeterince açık olmamakla birlikte GA performansını etkileyen bir noktadır. Bu konu sonradan anlatılacaktır.

 

 

2.2.1.2. Uygunluk teknikleri

 

Başlangıç topluluğu bir kez oluşturulduktan sonra evrim başlar. Genetik algoritma bireylerin uygunluk ve iyiliklerine göre ayrılıp fark edilmesine gerek duyar. Uygunluk, topluluktaki bir kısım bireyin problemi nasıl çözeceği için iyi bir ölçüdür. O problem parametrelerini kodlamayla ölçülür ve uygunluk fonksiyonuna giriş olarak kullanılır. Yüksek ihtimalle uygun olan bu üyeler tekrar üreme, çaprazlama ve mutasyon operatörleriyle seçilirler.

Bazı problemler için bireyin uygunluğu, bireyden elde edilen sonuç ile tahmin edilen sonuç arasındaki hatadan bulunabilir. Daha iyi bireylerde bu hata sıfıra yakın olur. Bu hata genellikle, girişin tekrar sunulacak kombinezonlarının ortalaması veya toplamıyla hesaplanır (değerler değişkenlerden bağımsızdır). Beklenen ve üretilen değer arasındaki korelasyon etkeni, uygunluk değerini hesaplamak için kullanılabilir.(Koza 1994).

Objektif fonksiyonu (Değerlendirme fonksiyonu) her bir kromozomun durumunu değerlendirmek için mekanizmayı sağlayan ana bir kaynaktır. Bu GA ve sistem arasında önemli bir bağlantıdır. Fonksiyon giriş olarak kodu çözülmüş şekilde kromozom (Phenotype) alır, ve kromozomun performansına bir ölçü olarak bir objektif değer üretir. Bu diğer kromozomlar için de yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra bu değerler kullanılarak, uygun değerler uygunluk fonksiyonuyla hesaplanıp belli bir düzende planlanır. Bu planlamayı sağlayan ve uygunluk teknikleri olarak bilinen birçok yöntem vardır. Çoğu ortak kullanılan bu yöntemler şunlardır:

 

Pencereleme

    Populasyonda en kötü kromozomun objektif değerinin Vw olduğunu kabul edersek her bir kromozomun i ve en kötü kromozomu arasında farkla orantılı bir uygunluk değeri fi atanabilir. Bu durum matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

Fi=c±/Vi-Vw                                     (2.1)

Burada Vi kromozom i ‘nin objektif değeri ve c ise uygunluğun negatif çıkmamasını sağlayacak kadar büyük bir sayıdır. Eğer bir maksimizasyon problemiyle karşılaşılırsa denklemde pozitif işaret kabul edilir. Diğer yandan minimizasyon gerekliyse negatif işaret kabul edilir.


N

F=1/(1+å|Rpi-Rdi|)                                 (2.2)

     i=1

    Lineer normalizasyon

Objektif fonksiyonun maksimize veya minimize durumuna göre kromozomlar objektif değerin artma veya azalma düzenine göre sıralanır. En iyi kromozoma rastgele en iyi bir uygunluk fbest atanarak sıralanmış düzende diğer kromozomların uyguluğu lineer bir fonksiyonla bulunur.

Fi=fbest-(i-1).d                                      (2.3)

Burada d eksilme oranıdır. Bu teknik populasyonun ortalama objektif değerini ortalama uygunluk içerisinde ayrıntılarıyla planlamayı sağlar.

Bu iki teknikten başka kullanıcının kendisinin belirleyeceği başka yöntemler de mevcuttur.

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Genetik Operatörler

 

Kullanılan genetik operatörler, varolan nesil (population) üzerine uygulanan işlemlerdir. Bu işlemlerin amacı, daha iyi özelliğe sahip yeni nesiller üretmek ve arama algoritmasının alanını genişletmektir.

    3 tip genetik operatör vardır :

 

 • Seleksiyon ( Selection / Reproduction ) :

Yeniden üretme operatörü, hazır topluluktan uygun olan bireylerin seçilmesi ve bunların sonraki topluluğa kopyalanarak hayatta kalmalarıyla ilgilidir. Seçim modeli, tabiatın hayatta kalabilmek için uygunluk mekanizması modelidir. Yeniden üretme işleminde, bireyler onların uygunluk fonksiyonlarına göre kopya edilirler. Uygunluk fonksiyonu, mümkün olduğu kadar yükseltilmesi gereken bazı faydalı ve iyi ölçülerdir. Topluluk uzayındaki her bir bireyin uygunlukları baz alınarak ne kadar sayıda kopyasının olacağına karar verilir. En iyi bireylerden daha fazla kopya alınır, en kötü bireylerden kopya alınmaz. Bu hayatta kalmak için uygunluk stratejisinin GA ya sağladığı avantajdır.

 

* Rulet tekerleği seçimi

GA tarafından üretilen döllerin sayısını belirlemede birkaç yol vardır. Birbirine yakın parametrelerden kaçınmak için uygun bir seçim metodu kullanılmalıdır. Tekrar üretme başlangıcında basit bir yöntem “roulette wheel selection” (rulet tekerleğiyle seçim) ‘e göre bireylerin uygunluk değerlerini bir rulet tekerleğinde hazırlar. Rasgele tekerleğin döndürülmesinden sonra, bireyin bir sonraki nesil için seçilmesi, tekerlek üzerinde kapladığı alanla doğrudan bağlantılıdır. Bu yöntem düşük uygunluğa sahip bireylere de seçilme hakkı verir.


N

Pseçilen=Fi / å Fi                             (2.4)    


i=1

Fi: i. Eleman için uygunluk değeri

N: Birey sayısı    

 

Ebeveynler uygunluklarına göre seçilirler. Kromozomlar ne kadar iyiyse, o kadar seçilme şansları fazladır. Şöyle bir rulet tekerleği düşünün.


Şekil 2.2.1.1. Rulet tekerleği ile seçim

Sonra bir bilye atılır ve kromozomu seçer. Daha fazla uygunluğu olan kromozomlar daha çok seçilecektir. Bu aşağıdaki algoritmayla simule edilebilir:

 1. [Sum] Populasyondaki tüm kromozom uygunlukları toplamını hesapla – toplam S.
 2. [Select]
  (0,S)r aralığından rastgele bir sayı üret.
 3. [Loop] Populasyon boyunca git ve uygunlukları 0’dan toplam s ‘e kadar topla. Eğer toplam s , r ‘den büyükse dur ve olduğun yerdeki kromozomu geri gönder.

Tabii ki 1. basamak her populasyon için bir kez performe edilir.

 

* Rank seçimi

Yukarıdaki seçim eğer uygunluklar çok fazla değişiyorsa bazı problemlere yol açacaktır. Mesela en iyi kromozom uygunluğu tüm rulet tekerleğinin %90’ı ise diğer kromozomların seçilme şansları çok az olacaktır. Rank seçimi önce populasyonu sıralar ve daha sonra her kromozom uygunluğu bu sıralamadan sonra alır. En kötüsü 1 uygunluğunu alacak, ikinci en kötü 2 ve en iyisi N uygunluk değerini alacak ki N de populasyondaki kromozom sayısıdır.

Sayıları düzenlemek için uygunlukları değiştirdikten sonra durumun nasıl değiştiğini aşağıdaki şekilde görebilirsiniz:

 

Şekil 2.2.1.2. Rankingden önceki durum(Uygunluk grafiği)


Şekil 2.2.1.3. Rankingden sonraki durum(düzenli sayıların grafiği)

Bundan sonra her kromozomun seçilme hakkı olacaktır. Fakat bu metod daha yavaş gibidir, çünkü en iyi kromozomlar diğerlerinden fazla değişiklik göstermez.

 

* Steady-State seçimi (Kararlı hal)

Bu yerine geçme yöntemleri olarak da adlandırılabilirler. Bu ebeveynleri seçmek için kısmi bir metod değildir. Bu seçimin ana fikri kromozomların büyük kısmı bir sonraki nesilde hayatta kalmak zorundadır.

O zaman GA şu şekilde çalışır. Yeni çocuklar oluşturmak için her nesilde güzel iyi uygunluklu birkaç kromozom seçilir. Sonra kötü düşük uygunluklu bazı kromozomlar atılır ve yeni çocuk onun yerine yerleştirilir. Populasyonun geri kalan kısmı yeni nesilde hayattadır. Yani kısaca bu yöntemde alt populasyon oluşturulduktan sonra uygunluklar hesaplanır, en kötü kromozomlar yerlerini başlangıç populasyonundaki en iyi kromozomlara terk eder.

 

 

* Elitizm

Bu da yerine geçme metodu olarak bilinir. Elitizm fikriyle zaten daha önce tanışılmıştı. Mutasyon ve çaprazlamalarla yeni nesil oluştururken en iyi kromozomu seçmek için büyük bir şansa sahip oluruz.

Elitizm en iyi kromozomu ya da birkaç en iyi kromozomları yeni nesile kopyalama metodunun adıdır. Gerisi klasik yolla yapılır. Elitizm çok hızlı bir şekilde GA’ nın performansını arttırır çünkü en iyi bulunan çözümü kaybetmeyi önler.

Ayrıca Musbaka ve Oranlama yöntemleri de vardır.

 

 • Çaprazlama ( Crossover) :

    Amaç, ana ( parent ) kromozom genlerinin yerini değiştirerek çocuk (child) kromozomlar üretmek ve böylece varolan uygunluk değeri yüksek olan kromozomlardan ,uygunluk değeri daha yüksek olan kromozomlar elde etmektir.

Burada önemli olan bir konuda , çaprazlama noktasının çaprazlamadan elde edilecek çocuk kromozomların uygunluk değerleri üzerindeki etkisidir. Bu işlem yapılırken her zaman sonuçlar önceden tahmin edilemez. Bu yüzden gelişigüzel yapılan değişikliklerde sonucun mükemmelliğe doğru gitmesi için belirli kriterler bulmak için çalışılır. Kromozomlardaki genlerin yapısı ve etkileri araştırılarak, bu genlere yapılan müdahalelerle bireye bazı iyi özellikler kazandırılabilir. Çaprazlamadan elde edilecek çocuk kromozomların uygunluk değeri bir önceki ana kromozomlardan daha yüksek olmayabilir.

Tablo 2.2.1.1. de biyolojik çaprazlamaya bir örnek verilmiştir.

 

 

1.ebeveyn     AA    BB 

2. ebeveyn    aa    bb 

1. döl         AABB 

2. Döl          aabb

 

Tablo 2.2.1.1. Biyolojik çaprazlama örneği    

    

 

Benzer şekilde GA, çaprazlama işlemini uygunluk değerlerine göre seçilmiş iki ebeveyn bireyden, iyi özellikte yeni bireyler elde etmek için kullanır. Çaprazlama rasgele seçilmiş iki çift katarın içindeki alt küme bilgilerin değiştirilmesi işlemdir. Kendi içindeki bilgilerini 1. Pozisyondan itibaren, katarın uzunluğunun bir eksik pozisyonuna kadar, aradaki bilgi kısmen karşılıklı bireyler arasında yer değiştirilir.

Eğer iki bireyin problemin çözümünde bazı etkileri var ise onların bir parçaları faydalı, iyi veya uygun nitelenebilecek bilgi taşımaktadır. Çaprazlama belki problemin çözümünde, bu faydalı bilgileri birleştirerek, daha çok etkili yeni bireyler üretecektir. Tablo 2.2.1.2
de ikili kodda verilmiş bir katarda, örnek 2 bitlik bir çaprazlama işlemi verilmiştir.

 

1. ebeveyn

100110|00

1. Döl

10011001

2. ebeveyn

110111|01

2. Döl

11011100

Tablo 2.2.1.2. İki bitlik çaprazlama örneği

 

Çaprazlamadan başka tersinme denilen bir üreme yöntemi daha vardır. Holland bunu tanımlayarak kromozom uzunluğu çok olan bireylerde çaprazlama yerine bunun kullanılmasını performans açısından önermiştir. Tersinme (inversion) bir kromozomu oluşturan genlerden ardışık bir grubun kendi içerisinde birbirleriyle yer değiştirerek ters dizilmeleridir. Örneğin:011110101 kromozomu(her genin bir bit olduğu varsayımı ile) 5. Ve 8. Gen kromozomları arasında tersindiğinde ortaya 011101011 kromozomu çıkar.

Tersinme genellikle kromozom uzunluğu fazla olan populasyonlara uygulanır.

 

 • Mutasyon (Mutation ) :

    Amaç, varolan bir kromozomun genlerinin bir ya da birkaçının yerlerini değiştirerek yeni kromozom oluşturmaktır. Yeniden ve sürekli yeni nesil üretimi sonucunda belirli bir süre sonra nesildeki kromozomlar birbirlerini tekrarlama konumuna gelebilir ve bunun sonucunda farklı kromozom üretimi durabilir veya çok azalabilir. İşte bu nedenle nesildeki kromozomlarının çeşitliğini artırmak için kromozomlardan bazıları mutasyona uğratılır. Açıklandığı gibi mutasyonun birinci maksadı bir populasyonun içindeki değişimi tanımlamaktır. Mutasyon populasyonlarda çok önemlidir. Öyle ki burada ilk populasyon mümkün olan tüm alt çözümlerin küçük bir alt kümesi olabilir ve ilk populasyondaki tüm kromozomların önemli biti sıfır olabilir. Halbuki o bitin problemin çözümü için 1 olması gerekebilir ve bunu da çaprazlama düzeltemeyebilir. Bu durumda o bit için mutasyon kaçınılmazdır. Genellikle önerilen mutasyon oranı 0.005/bit/generasyondur. Bu işlem çaprazlamadan sonra gelir. Mutasyonun yapılıp yapılmayacağını bir olasılık testi belirler. Örneğin yeni neslin ortalama uygunluğu £ Eski neslin ortalama uygunluğu ise; x. Kromozomun y. Bitini değiştir denilebilir. Bu yeni çocuğu rast gele değiştirir. İkili kodlama için rast gele seçilmiş bitlerden 0’ları 1, 1’leri 0 yaparız.

Tablo 2.2.1.3.
bit katarında hazırlanmış bir mutasyon operatörünü göstermektedir.

Orijinal çocuk 1

1101111000011110

Orijinal çocuk 2

1101100100110110

Mutasyonlu çocuk 1

1100111000011110

Mutasyonlu çocuk 2

1101101100110100

 

Tablo 2.2.1.3. Mutasyon operatörü

 

2.2.2. Genetik algoritmaların çalışma prensibi

 

Genetik algoritmanın çalışmasını şöyle özetleyebiliriz;


Şekil 2.2.2.1. Genetik algoritmanın akış diyagramı

 

Adım 1 

Olası çözümlerin kodlandığı bir çözüm grubu oluşturulur (çözüm grubu, biyolojideki benzerliği nedeniyle, toplum (population), çözümlerin kodları (string) da kromozom olarak adlandırılır).

Adım 2 

Her kromozomun ne kadar iyi olduğu bulunur (fitness function). 

Adım 3 

Bu kromozomlar eşlenerek (mating), yeniden kopyalama (recombination) ve değiştirme (crossover) operatörleri uygulanır. Bu sayede yeni bir toplum oluşturulur.

Adım 4 

Yeni kromozomlara yer açmak için eski kromozomlar ortadan kaldırılır. 

Adım 5 

Tüm kromozomların uygunlukları tekrar hesaplanır. 

Adım 6 

Eğer jenerasyon süresi dolmamışsa 3. adıma gidilir. 

Adım 7 

O ana kadar bulunmuş en iyi kromozom sonuçtur. 

Tablo 2.2.2.2. Genetik algoritma adımları

 

İşlemleri adım adım açıklamak gerekirse :

Adım-1. Bu adıma toplumda bulunacak birey sayısını belirleyerek başlanmaktadır. Kullanılacak sayı için bir standart yoktur. Genel olarak önerilen 100-300 aralığında bir büyüklüktür. Büyüklük seçiminde yapılan işlemlerin karmaşıklığı ve aramanın derinliği önemlidir. Toplum bu işlemden sonra rasgele oluşturulur.Kromozomun temsil ettiği çözüm hakkında bilgiyi herhangi bir yollla içermesi gerekir. En çok kullanılan kodlama ikili stringtir.

Kromozom 1

1101100100110110

Kromozom 2

1101111000011110

 

Tablo 2.2.2.3. İkili kodlama

 

Her kromozom bir ikili stringe sahiptir. Bu stringteki her bit çözümün belli karakteristiğini temsil eder, veya tüm string bir sayıyı temsil eder. Tabiki bir çok kodlama yolu vardır. Bu daha çok çözülen probleme bağlıdır. Mesela tam sayı veya reel sayı olarak kodlanabilir, bazen de bazı permutasyonları kodlamak kullanışlı olabilir.

 

 

 

2.2.2.1. Permutasyon kodlama

 

Düzenleme problemlerinde kullanılır. Satıcı gezici problemi veya Task Ordering Probleminde. Burada her kromozom sayıları bir sırada temsil eden bir sayılar stringidir.

Kromozom A  

1 5 3 2 6 4 7 9 8 

Kromozom B 

8 5 6 7 2 3 1 4 9 

 

Tablo 2.2.2.4. Permutasyon kodlamalı kromozom örnekleri

 

Permutasyon kodlama sadece ordering problemleri için kullanışlıdır.

 

 

2.2.2.2. Değer kodlama

 

Reel sayılar gibi komplike değerlerin kullanıldığı problemlerde direk değer kodlanması kullanılabilir. Bu tip problemler için ikili kodlama işi çok zordur.

Chromosome A 

1.2324 5.3243 0.4556 2.3293 2.4545 

Chromosome B  

ABDJEIFJDHDIERJFDLDFLFEGT 

Chromosome C  

(back), (back), (right), (forward), (left) 

 

Tablo 2.2.2.5. Değer kodlamalı kromozom örnekleri

Bu bazı özel problemler için çok iyidir. Diğer taraftan bu tip kodlama için probleme özel yeni bazı mutasyon ve çaprazlamalar geliştirmek lazımdır.

 

 

2.2.2.3. Ağaç kodlama

 

Bu, gelişen değişen programlar veya ifadeler için kullanılır (Genetik programlama). Ağaç kodlamada her her kromozom bazı nesnelerin, mesela fonksiyonlar ya da programlama dilindeki komutlar gibi, bir ağacıdır

Kromozom A                    Kromozom B

( + x ( / 5 y ) )                    ( do_until step wall )

 

Şekil 2.2.2.2. Ağaç kodlamalı kromozomlar örneği

LISP programlama dili bunu çok kullanır

Adım-2. Kromozomların ne kadar iyi olduğunu bulan fonksiyona uygunluk
fonksiyonu denir. Bu fonksiyon işletilerek kromozomların uygunluklarının bulunmasına ise hesaplama (evaluation) adı verilir. Bu fonksiyon genetik algoritmanın beynini oluşturmaktadır. Genetik algoritmada probleme özel çalışan tek kısım bu fonksiyondur. Uygunluk fonksiyonu kromozomları problemin parametreleri haline getirerek onların bir bakıma şifresini çözmektedir (decoding), sonra bu parametrelere göre hesaplamayı yaparak kromozomların uygunluğunu bulur. Çoğu zaman genetik algoritmanın başarısı bu fonksiyonun verimli ve hassas olmasına bağlı olmaktadır.

Adım-3. Kromozomların eşlenmesi kromozomların uygunluk değerlerine göre yapılır. Bu seçimi yapmak için rulet tekerleği seçimi (roulette wheel selection) , turnuva
seçimi (Tournament Selection) gibi seçme yöntemleri vardır. Örnek olarak bu çalışmada kullanılan rulet tekerleği seçimi aşağıda açıklanmıştır.

1-    Tüm bireylerin uygunluk değerleri bir tabloya yazılır.

2-    Bu değerler toplanır.

3-    Tüm bireylerin uygunluk değerleri toplama bölünerek [0,1] aralığında sayılar elde edilir. Bu sayılar bireylerin seçilme olasılıklarıdır. Sayıların hepsi bir tabloda tutulur.

4-    Seçilme olasılıklarını tuttuğumuz tablodaki sayılar birbirine eklenerek rasgele bir sayıya kadar ilerlenir. Bu sayıya ulaşıldığında yada geçildiğinde son eklenen sayının ait olduğu çözüm seçilmiş olur.

Bu yönteme rulet tekerleği seçimi ismi, bir daireyi, çözümlerin uygunluklarına göre dilimleyip çevirdiğimizde olacakların benzeşimi olduğu için verilmiştir.

Rulet tekerleği seçimi çözümlerin uygunluk değerlerinin negatif olmamasını gerektirir. Çünkü olasılıklar negatif olursa bu çözümlerin seçilme şansı yoktur. Çoğunluğunun uygunluk değeri negatif olan bir toplumda yeni nesiller belli noktalara takılıp kalabilir. şeklinde verilebilir.

 

İkili kodlamada çaprazlama

    Gen takası (crossover) genetik algoritmanın motoru kabul edilir. Basitçe olay iki ebeveyn kromozomun arasında belirlenen parçaların takasıdır.

Tek noktalı:

11001011+11011111 = 11001111

 

Şekil 2.2.2.3. İkili kodlamada tek noktalı çaprazlama

 

 

 

İki noktalı:

 

11001011 + 11011111 = 11011111

 

Şekil 2.2.2.4. İkili kodlamada iki noktalı çaprazlama

 

 

 

 

Düzenli:

11001011 + 11011101 = 11011111

 

Şekil 2.2.2.5. İkili kodlamada
düzenli çaprazlama

 

 

 

Aritmetik:

11001011 + 11011111 = 11001001 (AND)

 

Şekil 2.2.2.6. İkili kodlamada
aritmetik çaprazlama

 

 

İkili kodlamada mutasyon:

11001001 => 10001001

Şekil 2.2.2.7. İkili kodlamada mutasyon

 

 

 

 

Permutasyon kodlamada çaprazlama

Tek noktalı çaprazlamada bir nokta seçilir ilk ebeveynden bu permutasyonun kopyalandığı noktaya kadar,sonra ikinci ebeveyn okunur ve sayı çocukta hala yoksa o eklenir.

(1 2 3 4 5 6 7 8 9) + (4 5 3 6 8 9 7 2 1) => (1 2 3 4 5 6 8 9 7)

 

Permutasyon kodlamada mutasyon

(1 2 3 4 5 6 8 9 7) => (1 8 3 4 5 6 2 9 7)

 

Değer kodlamada çaprazlama

İkili kodlamadaki tüm çaprazlamalar kullanılabilir.

 

Değer kodlamada mutasyon

Reel değer kodlama için seçilen değere küçük bir sayı eklenir ya da çıkarılır.

(1.29 5.68 2.86
4.11 5.55) => (1.29 5.68 2.73
4.22 5.55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağaç kodlamada çaprazlama

 


Şekil 2.2.2.8. Ağaç kodlamada çaprazlama

 

Seçilen düğümler değiştirilir. Operatorlar sayılar değiştirilir.

Gen takası toplumda çeşitliliği sağlar. İyi özelliklerin bir araya gelmesini kolaylaştırarak en iyiye yaklaşmayı sağlar. Değiştirme kromozomun bir parçasının dışarıdan değiştirilmesi şeklinde tanımlanır. Değiştirme görünüşte genetik algoritmanın dayanak noktasıdır, ancak etkisi bir çözüm üzerindedir. Bu da yalnız başına başarılı olmasını zorlaştırır. İkilik dizilerde değiştirme rasgele bir bit’in değiştirilmesiyle sağlanabilir. Çok düşük bir değiştirme olasılığı toplumda bazı özelliklerin kaybolmasına neden olabilir. Bu da en iyi sonuçların bulunmasına engeldir. Ancak yüksek bir değiştirme olasılığı da eldeki çözümleri bozarak sonuca ulaşmayı zorlaştırır. Gen takası ve değiştirmenin olasılıkları için kesin bir sayı yoktur. Değiştirme (mutasyon) olasılığı 0.01-0.001, gen takası (cross-over) olasılığı 0.5-1.0 aralığında tavsiye edilir.

Adım-4. Eski kromozomlar çıkartılarak sabit büyüklükte bir toplum sağlanır.

Adım-5. Tüm kromozomlar yeniden hesaplanarak yeni toplumunun başarısı bulunur.

Adım-6. Genetik algoritma defalarca çalıştırılarak çok sayıda toplum

oluşturulup hesaplanır.

Adım-7. Toplumların hesaplanması sırasında en iyi bireyler saklandığı için o ana kadar bulunmuş en iyi çözüm çözümdür. Genetik algoritmanın yaptığı işleri temelini akış diyagramı olarak Şekil 2.2.2.9 de görebiliriz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Şekil 2.2.2.9. Genetik algoritmanın temeli

 

Basit bir genetik algoritma, L uzunluğundaki homojen bir çubuğun momentinin 0 (sıfır) olduğu noktayı bulmak için kurabiliriz.

 

            L                


 

Şekil 2.2.2.10. L uzunluklu çubuğun momenti

 

L uzunluğuna bağlı olarak ara uzunluk x1 ve x2 0 ile 255 cm arasında işaretsiz bir tamsayı alınacaktır. F(x)=x1.m1-x2.m2 minimum değeri, aynı zamanda uygunluk fonksiyonudur. Dolayısıyla özgül kütleleri aynı olduğundan, doğrudan uzunluklara bağlı olacaktır. Yani uygunluk fonksiyonunu daha basit bir şekilde F(x)=x1-x2=0 olarak verebiliriz. Burada x2=L-x1 olduğundan F(x1)=2.x1-L=0 alınabilir. Örnek basit seçildiğinden sonucun matematik bilgisine göre 127.5 cm olacağı açıkça görülmektedir. 0 ile 255 arasındaki sayıları gösterebilmek için 8 bit uzunluğunda bir bilgiye ihtiyacımız vardır.

 

0    00000000

.

255    11111111

 

İlk olarak başlangıç topluluğu bu sayılar arasından rasgele olarak seçilebilir. Bunun için 8 birey oluşturulsun (N=8). Bunlar {0,40,80,120,160,200,220,255} alınırsa:

0    00000000

40    00101000

80    01010000

120    01111000

160    10100000

200    11001000

220    11011100

 1. 11111111

 

Değerleri başlangıç topluluğu olarak belirlenir. Bireylerin uygunluk değerleri, sayının ondalık karşılığının uygunluk fonksiyonuna verdiği cevapla bulunabilir. Uygunluk değeri sayının alabileceği değerler ile orantılı olursa, bunun için max uygunluk değeri olarak 255 ve minimum olarak ta 0 uygunluk değeri alınmalıdır. Eğer elde edilen uygunluk değeri 255 ten çıkarılırsa max uygunluğa 255 sayısının karşılık düştüğü görülebilir.

Ör:

x=00000000 için F(x)=255-ABS(255-0)=0

x=00101000 için F(x)=255-ABS(255-80)=80 şeklinde belirlenebilir.

 


Tablo 2.2.2.5. GA’ nın el ile uygulaması I

Bireylerin uygunluk değerlerinin rulete yansımasından kaç adet kopya oluşturulacağı veya hiç kopya alınmayacağı belirlenir. Yukarıdaki tabloya göre 80,120 ve 160 sayılarından 2 şer kopya alınacaktır. 0 ve 255 sayılarından hiç kopya alınmayacak ve diğer sayılardan 1 er kopya alınacaktır. Buna göre çaprazlama operatörü yardımıyla yeni bireyler üretmeden önce başlangıç topluluğu tekrar oluşturulmalıdır.

 

 


Tablo 2.2.2.6. GA’ nın el ile uygulaması II

 

Yukarıdaki işlemlerde, bir nesilden diğer nesle kromozomlar aktarılırken, uygun kromozomların iyi özellikleri tekrar üreme adımında kullanılarak en iyi kromozomlar elde edilebilir. Elle yapılabilecek bu örnekte üç nesil sonra çözüm olabilecek bireylerin çözüm uzayını yeterince daraltarak birbirlerine daha çok benzeyecekleri görülecektir.

2.2.3. Genetik algoritmaların kullanılma nedenleri

 

Öncelikle niye diğer yöntemlerin kullanılmadığı belirtilmelidir. Denklem en iyilemesinde (optimization) ;

1.    Türev-İntegral hesabına (calculus) dayananlar,

2.    Numaralamaya (enumeration) dayananlar,

3. Rastgele aramalar (random searches) olmak üzere üç tip çözümden bahsedilir. Genetik algoritmaların yeri Şekil 2.2.3.1. de görülebilir. 


 

 

 

 

 

Şekil 2.2.3.1. Arama metodları

Türev-İntegral hesaplamalarına dayanan hesaplama yöntemleri çok derinlemesine çalışılmıştır. Bu yöntemler fonksiyonun türevinin köklerinin fonksiyonun en küçük ve en büyük değer veren noktaları olmasından yararlanır. Gerçek problemler için sıfır veren noktaları bulmak da ayrı bir problemdir.

Diğer bir yöntem ise alınan bir noktadan sadece yukarı ilerleyerek en iyi sonucu bulmayı hedefler. Tepe tırmanma (hill climbing) denen bu yöntem fonksiyon grafiğinin tepelerini tırmanır. Ancak çok sayıda dönme noktası içeren bir fonksiyonda çok sayıda tepe oluşur. Hangi tepenin en iyi çözüm olduğunu bilenemez. Numaralama yöntemleri ise oldukça alışılagelmiştir. Sürekli olan gerçel sayı aralıkları belli sayıda parçaya ayrılarak parçalar denenir. Ancak problemler böyle çözmek için büyük olabilir. Bu yöntemin biraz daha geliştirilmiş şekli Dinamik Programlamayla (dynamic programming) oluşturulur. Parçalar arasından iyi görünenler seçilir. Bu parçalar parçalara ayrılarak işlem tekrarlanır. Bu yöntem de tepe tırmanma yöntemi gibi yanlış tepeleri araştırabilir. Dinamik Programlama tepelerin olmadığı aralıklarda başarılı ve hızlıdır.

En iyilemenin

 • Bir işin daha iyi yapılması,
 • En doğru şekilde yapılması

olmak üzere iki amacı vardır.

Günümüzde rasgele aramaların kullanımı artmaktadır. Bu tip aramalar en iyilemenin daha iyi yapma amacını sağlamakta daha başarılıdırlar. İnsanların bilgisayarlardan genel beklentisi mükemmellik olduğu için bu tip aramalar başarısız görünebilir. Genetik algoritmalar klasik yöntemlerin çok uzun zamanda yapacakları işlemleri kısa bir zamanda çok net olmasa da yeterli bir doğrulukla yapabilir.

 

 

2.2.4. Genetik algoritmaların farkları

 

 1. Genetik algoritma parametrelerin kodlarıyla uğraşır. Parametreler kodlanabildiği sürece fark etmez.
 2. Genetik algoritma bir tek yerden değil, bir grup çözüm içinden arama yapar.
 3. Genetik algoritma ne yaptığı konusunda bilgi içermez, nasıl yaptığını bilir. Bu nedenle bir kör arama (blind search) metodudur.
 4. Genetik algoritmalar olasılık kurallarına göre çalışır. Programın ne kadar iyi çalışacağı önceden kesin olarak belirlenemez. Ama olasılıkla hesaplanabilir.

 

 

2.2.5. Şema teorisi (Schemata theorem)

 

Genetik algoritmalarda oluşan başarılı bireyler incelenirse, bu bireyler arasındaki benzerlikler bulunabilir. Bu benzerliklerden yola çıkarak şemalar oluşturulabilir. İkilik dizi kodlaması için aşağıdaki yöntem önerilebilir.

0,1 ve # (‘#’ o konumda 0 veya 1 olmasının önemsiz olduğunu gösterir)

Örnek olarak ikinci ve dördüncü bitleri 1, altıncı biti 0 olan çözümlerin başarılı olduğu bir toplumda şu şema oluşturulabilir:

 

#1#1#0 

 

Tablo 2.2.5.1. Şema

Bu şemaya uygun aşağıdaki ikilik diziler yazılabilir:

010100, 010110, 011100, 011110, 110100, 110110, 111100, 111110.

Görüldüğü gibi şemaların katılması ikilik dizilerle gösterilen arama aralığını büyütmektedir. Arama aralığının büyümesinin sonucun bulunmasını zorlaştırması beklenir ancak durum böyle değildir. Seçilim ve yeniden kopyalama ile iyi özellikler daha çok bir araya gelerek daha iyi değerlere sahip şemalara uygun çözümler elde edilir.

Genetik algoritma kendi içinde sanal olarak şemaları oluşturur. Toplumun bireyleri incelenerek bu şemalar ortaya çıkarılabilir. Genetik algoritmalar şemaları oluşturmak için toplum üyelerinin kodları dışında bir bilgi tutmaz. Genetik algoritmaların bu özelliğine içsel paralellik (implicit parallelism) denir. Her nesilde, iyiyi belirleyen şemalardaki belirsiz yada önemsiz elemanlar azalır. Böylece genetik algoritmalar sonuca doğru belli kalıplar içinde ilerler.

 

 

2.2.6. GA’nın performansını etkileyen nedenler

 

 • Kromozom sayısı: Kromozom sayısını arttırmak çalışma zamanını arttırırken azaltmak da kromozom çeşitliliğini yok eder.
 • Mutasyon Oranı: Kromozomlar birbirine benzemeye başladığında hala çözüm noktalarının uzağında bulunuyorsa mutasyon işlemi GA’nın sıkıştığı yerden kurtulmak için tek yoludur. Ancak yüksek bir değer vermek GA’yı kararlı bir noktaya ulaşmaktan alıkoyacaktır.
 • Kaç Noktalı Çaprazlama Yapılacağı: Normal olarak çaprazlama tek noktada gerçekleştirilmekle beraber yapılan araştırmalar bazı problemlerde çok noktalı çaprazlamanın çok yararlı olduğunu göstermiştir.
 • Çaprazlamanın sonucu elde edilen bireylerin nasıl değerlendirileceği: Elde edilen iki bireyin birden kullanılıp kullanılamayacağı bazen önemli olmaktadır.
 • Nesillerin birbirinden ayrık olup olmadığı: Normal olarak her nesil tümüyle bir önceki nesle bağlı olarak yaratılır. Bazı durumlarda yeni nesli eski nesille birlikte yeni neslin o ana kadar elde edilen bireyleri ile yaratmak yararlı olabilir.
 • Parametre kodlanmasının nasıl yapıldığı: Kodlananın nasıl yapıldığı en önemli noktalardan biridir. Örnek vermek gerekirse kimi zaman bir parametrenin doğrusal yada logaritmik kodlanması GA’nın performansında önemli bir farka yol açabilir.
 • Kodlama gösteriminin nasıl yapıldığı: Bu da nasıl olduğu yeterince açık olmamakla beraber GA’nın performansını etkileyen bir noktadır. İkilik düzen, kayan nokta aritmetiği ya da gray kodu ile gösterim en yaygın yöntemlerdir.
 • Başarı değerlendirmesinin nasıl yapıldığı: akıllıca yazılmamış bir değerlendirme işlevi çalışma zamanını uzatabileceği gibi çözüme hiçbir zaman ulaşmamasına neden olabilir.

 

 

2.2.7. Genetik algoritmanın matematiksel modeli

 

2.2.7.1. Şema modeli

 

    Şema modeli, ikili düzen kullanıldığında, { 0,1,* } alfabesi üzerinde tanımlı bir desen olarak da tanımlanabilir.

 • Şema, bireyi değil bireyin özelliklerini kodlayan bir yapıdır.

Örnek :

***01**1 bireyin taşıdığı bir özelliği temsil eder.

 • GA’ da bireyler, ikilik düzende sabit uzunluklu katarlar olarak ifade edilirler.
 • Desende, 0 ve 1′ ler tanımlayıcı bitler (defining bits) olarak adlandırılır.

 

 

2.2.7.2 Şema mertebesi

    

Şema Mertebesi tanımlayıcı bitlerin sayısıdır ve – order o(H) – olarak ifade edilir.

    Örnek :

**0*11**1 ile ifade edilen H şemasının mertebesi : order o(H) = 4

 

 

2.2.7.3 Tanımlayan uzunluğu

    

En sol ve en sağ tanımlayıcı bitler arasındaki uzaklık olarak ifade edilir.

    Örnek1 :

011*1** ile ifade edilen H şemasının mertebesi 4 ,

    Tanımlayan Uzunluğu defining length d(H) = 4 dır Çünkü, ilk tanımlayıcı bit olan 0′ ın pozisyonu 1, son tanımlayıcı bit olan 1′ in katardaki pozisyonu 5 ve d(H) = 5-1=4.

    Örnek2 :

0****** ile ifade edilen H şeması için tanımlayan uzunluğu ;

        d(H) = 1-1 = 0 dır.

    Eğer bir X katarının bit değerleri ve katardaki yerleri H şemasının tanımlayıcı bitleri ile aynı konumda ise, X katarı S şemasının bir örneğidir.

    Örnek :

00011 ve 00110 katarları 00*1* şemasının örnekleridir.

 

 

2.2.8. Genetik operatörlerin şema üzerine etkileri

 

2.2.8.1. Çoğalmanın etkisi

    

Verilen bir t zamanında ( adımında);

    A ( t ) : nesil ( population ),

    m( H ,t ) : t adımında nesilde H şemasına ait örneklerin sayısı,

    f : uygunluk kodu ( değerlendirme – evaluation ),

    f ( H ) : t. adımda H şemasına ait katarların uygunluk değerlerinin ortalaması,

    fort : tüm nesilin ortalama uygunluk değeri.

 

    t + 1 adımda ( çoğalmada ), A( t+1 ) nesilinde H şemasının m ( H,t+1) kopyası bulunması beklenir.

    Çoğalma sırasında Aj katarının seçilme olasılığı;

pi = fi / åfj olmak üzere ,

m( H,t+1) = m (H,t).n.f(H) / åfj                              (2.5)

ve

fort = åfj / n                                         (2.6)

m(H,t+1) = m(H,t).f(H) / fort                             (2.7)

olacaktır.                

 

    H şemasının uygunluk değeri, ortalama uygunluk değerinden ( c sabit olmak üzere ) c. fort kadar fazla ise;

m(H,t+1) = m(H,t).( fort + c. fort) / fort = (1+c).m(H,t)                (2.8)

t = 0 dan başlayarak,

m(H,t) = m(H,0).(1+c)t                                 (2.9)

şeklinde geometrik bir fonksiyon elde edilir.

 

 

2.2.8.2. Çaprazlamanın etkisi

    

Çaprazlama, katarlar arasında yapısal ama aynı zamanda raslantısal bir bilgi değiş tokuşudur.

 

    A = 0 1|1000 ( Birey )

 

    H1 = *1*| ***0

    H2 = ***| 10** ( Hj bireyinin özellikleri )

 

    Bir şemanın çaprazlamayı bozulmadan atlatabilmesi için, kesim noktasının tanımlayan uzunluğun dışında klaması gerekmektedir.

 

    l : katar uzunluğu ,

 • : şemanın tanımlayan uzunluğu .

 

    Şemanın çaprazlamayı bozulmadan atlatabilmesi olasılığı:

ps = 1 – (d(H) / ( l -1 ) )
                                (2.10)

    Şemanın çaprazlanmaya girme olasılığı pc , ps alt sınırı ;

ps > 1 – pc (d(H) / ( l -1 ) )                                 (2.11)

olacaktır.

    Çaprazlama ve çoğalma operatörlerinin bağımsızlığı kabul edilecek olursa, şemanın bir sonraki nesildeki beklenen ( bozulmadan aktarılan ) temsilci sayısı:

m( H,t+1) > m(H,t).f(H). / fort . (1 – pc (d(H) / ( l -1 ) ))
                (2.12)

olacaktır.

    Hem çoğalma hem çaprazlama operatorleri uygulandığında şemanın bir sonraki nesilde beklenen temsilci sayısı ( m(H,t+1)) iki olaya dayanır:

 1. Şemanın uygunluk değerinin nesil ortalamasından yüksek ya da alçak olması,
 2. Şemanın, kısa ya da uzun tanımlayan uzunluğa sahip olması.

    Eğer,

 • Şemanın uygunluk değeri nesil ortalamasında yüksekse,
 • Şemanın tanımlayan uzunluğu kısaysa

özellik artarak diğer nesillere aktarılır.

 

 

2.2.8.3 Mutasyonun etkisi

 

Mutasyon, bir basamağın pm olasılıkla değişmesidir. Bir şemanın mutasyonu bozulmadan atlatabilmesi için; tüm allele’rinin ( genlerin alabileceği sayılar ) korunması gerekmektedir.

    Her allele’nin kurtulma olasılığı : 1 – pm

    o(H) mertebesindeki bir şemanın kurtulma olasılığı : (1 – pm )o(H)

    pm ‘in çok küçük değerleri için (pm << 1) şemanın kurtulma olasılığı :

 

1- o(H). pm
                                        (2.13)

olarak ifade edilebilir.

    Çoğullama (reproduction), çaprazlama ( crossover ) ve mutasyon (mutation) etkileri toplandığında Şema Teoremine, diğer adıyla Genetik Algoritmalar Teoremi ‘ne ulaşılır :

 

m( H,t+1) > m(H,t).f(H). / fort . (1 – pc (d(H) / ( l -1 ) )-o(H). pm )             (2.14)

Sonuç olarak, kısa tanımlayıcı uzunluklu ,düşük mertebeli ve yüksek uygunluk değerine sahip olan şemalar örneklenir, birleştirilir ve potansiyel olarak daha yüksek uygunluk değerine sahip katarlar oluşturmak üzere yeniden örneklenir ( çoğaltılır).

Her akla yatkın kombinasyonu deneyerek yüksek performanslı katarlar yaratmaya çalışmak yerine geçmiş örneklemelerin en iyi kısmi sonuçlarından gitgide daha iyi nesiller oluşturulur.

 

 

2.2.9 Uygulama alanları

 

Genetik algoritmaların en uygun olduğu problemler geleneksel yöntemler ile çözümü mümkün olamayan ya da çözüm süresi problemin büyüklüğü ile üstel orantılı olarak artanlardır. Bugüne kadar GA ile çözümüne çalışılan konulardan bazıları şunlardır:

 

 • Optimizasyon: GA, sayısal optimizasyon ve kombinetoral optimizasyon problemleri olan devre tasarımı, doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümünde ve fabrika-üretim planlamasında kullanılır.
 • Otomatik Programlama (automatic programming): GA, bilgisayar programları yardımıyla network sıralamasında (sorting),sınav/ders programı hazırlanmasında kullanılır.
 • Makine öğrenmesi (machine learning): GA, robot sensorlerinde, neural networklerde, VLSI yonga tasarımı ve protein yapısal analizinde kullanır.
 • Ekonomi (economics): GA, ekonomik modellerin geliştirilmesinde ve işlemesinde kullanılır. Mesela seralarda salatalık yetiştirilmesinde iklim kontrolünü yapabilmek ve optimal sıcaklığın nasıl yayılmasını belirlemek için GA yöntemin kullanılmıştır. Yöntem optimal kontrol teorisinde kullanılan dinamik optimumlaştırmaya bir alternatif olarak ele alınmıştır
 • İmmün sistemler (Immune systems): GA, çok-gen’li ailelerin evrimi esnasında ve doğal immün sistem modellerinde kullanılır.
 • Popülasyon genetiği (population genetics): GA, evrim ile ilgili sorulara cevap bulmada kullanılır.
 • Evrim ve öğrenme (evolution and learning): GA, fertlerin öğrenmesini ve türlerin evrilmesinde kullanılır.
 • Sosyal sistemler (social systems): GA, sosyal sistemlerin analizinde kullanılır.
 • Müzik. Stokastik müzik üretecinin çıktısından elde edilen materyali sınırlayan bir takım veri filtreleri ile müzik oluşturma GA’nın bir uygulamasıdır. Bunun için algoritmik düzenin yapısındaki değişiklikler tanımlanır ve bunların çıktıları müzikal örnekler verirler.

 

 

2.3 GA Nasıl Çalışıyor?

 

Gördüğümüz gibi GA’nın işleyişi çok basittir fakat bu kadar basit olan yöntemin, en zor problemleri nasıl çözdüğünün anlaşılması da o kadar zordur. Bu da GA’nın en karmaşık ve bilim adamlarının yıllardır çözmeye çalıştıkları en önemli sorulardan biridir.

GA’nın bu yönünü biraz açıklayalım; GA, çözüm(ler) bulmak için taranması gereken parametre uzayının çok büyük olduğu durumlarda bu arama işlemi, için en akılcı yöntemdir. Evrimin her sürecinde edinilen bilgi sonra ki nesillere aktarılarak taramanın daha uygun bölgelerde gezmesi sağlandığı gibi değişim işlemi yardımıyla yerel çözüm noktalarına sıkışıp kalma olasılığı da azaltılıyor. Ayrıca GA’nın paralel işlem yapılan bilgisayarlarda kullanılmaya elverişli yapısı da zaman alıcı problemlerin çözümü için çekici bir seçenek olmasını sağlamaktadır.

Örnek: Fonksiyon Maksimizasyonu

Amacımız genetik algoritmanın bilgisayarda nasıl çalışacağını kağıt üzerinde açıklayıcı şekilde anlatmaktır.

Amaç: f(x)=x² , xÎ[0,31] şeklinde verilen bir fonksiyonun, verilen aralıkta maksimizasyonu yapılması istenmektedir.

Adım 1: İlk olarak x sayısının kodlanması işlemi yapılmalıdır. x’in 0 ve 1’lerden oluşan 2 tabanındaki gösterilimi kullanılacaktır. Dolayısıyla x, 5 bit uzunluğunda bir kodla (string) temsil edilecektir. Öyle ki 0: “00000” ve 31: “11111” olacaktır.

Adım 2: Toplumun birey sayısı n:4 olarak seçilmiştir. Toplumu oluşturan dört birey, her biri 5 bit uzunluğunda birer kromozomla temsil edildiği için toplam 20 kere yazı tura atmak suretiyle belirlenmiştir. Elde edilen birey kromozomları aşağıdadır.

Birey 1: 01101, x = 13 , x² = 169

Birey 2: 11000, x = 24 , x² = 576

Birey 3: 01000, x = 8 , x² = 64

Birey 4: 10011, x = 19 , x² = 361

 

Adım 3: Yukarıda belirlenen bireyler için f(x)=x², bireylerin uygunluk değerlerini verir. Dört bireyin toplam uygunluk değerleri “169+576+64+361=1170” dir. Dolayısıyla her bir bireyin rulet tekerleğinde kaplayacağı alan şu şekilde hesaplanır.

Birey 1: 169/1170=0.14 : %14

Birey 2: 576/1170=0.49 : %49

Birey 3: 64/1170=0.06 : %6

Birey 4: 361/1170=0.31 : %31

 

Bu değerler, rulet tekerleğinin her çevrilişinde hangi olasılıkla hangi bireyin seçileceğini belirtir, yani 0.14 olasılıkla 1 numaralı birey seçilecektir. Rulet tekerleği ve bireylerin tekerlek üzerindeki dağılımları Şekil 2.3.1. de gösterilmiştir

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.1. Rulet tekerleği dağılımı

 

Adım 4: toplumda ki birey sayısının sabit kaldığı varsayıldığından dolayı, rulet tekerleği 4 kere çevrilerek çiftleşme havuzu oluşturulacaktır. Rulet tekerleği döndürülmüş ve şu sonuçlar elde edilmiştir.

Birey 1 : 1 kere

Birey 2 : 2 kere

Birey 3 : 0 kere

Birey 4 : 1 kere

 

Bunun sonucunda elde edilen çiftleşme havuzunda şu şekildedir;

Aday 1 : 01101 (Birey 1)

Aday 2 : 11000 (Birey 2)

Aday 3 : 11000 (Birey 2)

Aday 4 : 10011 (Birey 4)

 

Adım 5: çiftleşme havuzu belirlendikten sonra iki aşamalı çaprazlama uygulanır. İlk aşamada adaylar çiftleşmek üzere rasgele olarak eşlenirler. Her ikili grup için bir kere zar atılarak çaprazlaşmanın oluşacağı nokta belirlenir. rasgele eşleştirme yapılmış ve bunun sonucunca ( Aday 1, Aday 2) ve (Aday 3, Aday 4) ikili grupları oluşmuştur. Çaprazlaşma noktalarıca zar atılarak 1. Grup için k=4 ve 2. Grup içinde k=2 olarak belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra çaprazlaşma gerçekleştirilmiş ve şu sonuçlar oluşmuştur; ( çaprazlaşma noktaları “/” ile belirtilmiştir.)

Çiftleşme grubu 1: (k=4)

 

Aday 1 : 0110/1    oluşan Birey 1 : 01100

Aday 2 : 1100/0    oluşan Birey 2 : 11001

 

Çiftleşme grubu 2 : (k=2)

 

Aday 3 : 11/000     oluşan Birey 3 : 11011

Aday 4 : 10/011     oluşan Birey 4 : 10000

 

Adım 6: Son aşama olan mutasyon bitler düzeyinde uygulanır. Bu örnekte her bir bit için (toplam 20 bit var) mutasyon olma olasılığı 0.01 olarak seçilmiştir. Dolayısıyla her bir bit için ağırlıklı yazı/tura (mutasyon olasılığına göre) atılarak hangi bitlerin mutasyona uğrayacağı belirlenir. Bu işlem yapılmış ve sonuçta oluşan birey 3’ün 2 numaralı bitinde mutasyon olacağı ortaya çıkmıştır.

 

Oluşan Birey 3 : 11011

Mutasyon sonucu oluşan Birey 3 : 10011

 

Bu adımın tamamlanmasıyla bir sonraki kuşağı oluşturacak toplumun bireyleri

belirlenmiş olur. Yeni toplum şu şekildedir;

 

Birey 1 : 01100, x=12, x²=144

Birey 2 : 11001, x=25, x²=625

Birey 3 : 10011, x=19, x²=361

Birey 4 : 10000, x=16, x²=256

 

3 temel operatörden oluşan genetik algoritma her aşamada yeni oluşan kuşağa uygulanarak bir sonraki kuşak elde edilecektir. Yukarıdaki örnekte tek bir iterasyon yapılmış ve başlangıç toplumundan bir sonraki kuşak oluşturulmuştur ancak genetik algoritmanın çalışmasının tam olarak gözlenebilmesi için tek bir iterasyon yeterli değildir. Yukarıdaki işlemlerde her şey çok fazla rasgele gibi görünse de, uygunluk değeri yüksek olan bireylerin seçilme ve çiftleşme olasılıkları yüksek olduğu için kuşaklar ilerledikçe toplumu oluşturan bireylerin uygunluk değerlerinin ortalamasının da arttığı gözlenecektir. Bunun için ise tek bir iterasyon yeterli değildir.