Bitki Bilimi Sözlüğü

SÖZLÜK

 
 

Bitki çeşitliliği: Herhangi bir ekosistemde doğal olarak bulunan bitki türü varlığının tümü. 

Biyolojik çeşitlilik: Dünya üzerinde yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin çeşitliliği demektir. Belirli bir alan, çevre ekosistem veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, taksonomik ve ekosistem çeşitliliği olarak tanımlanır.

Ekosistem: Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlıların, cansız çevreyle oluşturdukları sürdürülebilir ilişki.

Endemik bitki: Yeryüzünün sadece belirli bölgelerinde yayılış gösteren, yani yayılışı sınırlı olan bitkilere endemik bitki denir. Endemik bitkiler sadece bir dağa, bir bölgeye veya bir ülkeye has olabililirler.

Flora: Bir ülke, bir bölge veya belirli bir bölgenin bitkilerinin tümüne denir. Örneğin; Türkiye Florası, Karacadağ Florası gibi.

Vejetasyon: Bir ülkenin veya bir bölgenin belirli yaşam koşullarına göre gelişen ve yaşam koşulları benzer olan bitki gruplarının oluşturdukları topluluklardır. Örneğin; çöl, step, orman gibi.

Nadir bitki: Yeryüzünün belirli bölgelerinde sınırlı yetişen fakat belirli bir ülke veya yöreye has (endemik)  olmayan,  az rastlanan bitkilerdir.

Gen kaynağı: Çeşitli yönlerden belirli özelliklere sahip bitki ve hayvan genlerinin bulunduğu canlı topluluklar, ekosistemler.

Genetik  çeşitlilik: Yeryüzündeki hayvan, bitki ve diğer canlıların bireysel olarak genlerinde bulunan genetik bilginin toplamıdır.

Populasyon: Belli bir yerde bulunan ve aralarında gen alışverişi olan (döllenebilen) bireyler topluluğudur.

Step (bozkır): Doğal olarak kurakçıl özelliklere sahip otsu bitkilerle kaplı, geniş alanlar. Karasal iklim koşullarının hakim olduğu Orta, Doğu ve  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geniş alanlar kaplar.

Tür (species): Gerek fiili gerek potansiyel olarak verimli döller verebilen doğal populasyonlardır.